1026
அடிய னேன்அலன் என்னினும் அடியேன் 

ஆக நின்றனன் அம்மைஇம் மையினும் 
கடிய னேன்பிழை யாவையும் பொறுக்கக் 

கடன்உ னக்கலால் கண்டிலன் ஐயா 
பொடிகொள் மேனிஎம் புண்ணிய முதலே 

புன்னை யஞ்சடைப் புங்கவர் ஏறே 
செடியர் தேடுறாத் திவ்விய ஒளியே 

திகழும் ஒற்றியூர்த் தியாகமா மணியே    
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


 திருவிண்ணப்பம் 
திருவொற்றியூர் 

எண்சீர்க்() கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
() எழுசீர்- தொவே , எண்சீர் - சமுக் ஆபா 
1027
சழக்கி ருந்ததென் னிடத்தில்ஆ யினும்நீர் 

தந்தை ஆதலின் சார்ந்தநல் நெறியில் 
பழக்கி வைப்பது தேவரீர்க் குரிய 

பண்பன் றோஎனைப் பரிந்திலீர் ஆனால் 
வழக்கி ருப்பதிங் குமக்குமென் றனக்கும் 

வகுத்துக் கூறுதல் மரபுமற் றன்றால் 
புழைக்கை மாவுரி யீர்ஒற்றி உடையீர் 

பொய்யன் என்னில்யான் போம்வழி எதுவோ    
1028
அழுது நெஞ்சயர்ந் துமைநினைக் கின்றேன் 

ஐய நீர்அறி யாததும் அன்றே 
கழுது துன்றிய காட்டகத் தாடும் 

கதியி லீர்எனக் கழறினன் அல்லால் 
பழுது பேசின தொன்றிலை ஒற்றிப் 

பதியில் வாழ்படம் பக்கநா யகரே 
பொழுது போகின்ற தென்செய்கேன் எனைநீர் 

பொய்யன் என்னில்யான் போம்வழி எதுவோ    
1029
முன்னை மாதவ முயற்சிஒன் றில்லா 

மூட னேன்தனை முன்வர வழைத்துப் 
பிள்னை ஒன்றும்வாய்ப் பேச்சிலீ ரானால் 

பித்தர் என்றுமைப் பேசிட லாமே 
என்னை நான்பழித் திடுகின்ற தல்லால் 

இகழ்கி லேன்உமை எழில்ஒற்றி உடையீர் 
புன்னை அஞ்சடை யீர்எனை உடையீர் 

பொய்யன் என்னில்யான் போம்வழி எதுவோ    
1030
வன்மை பேசிய வன்தொண்டர் பொருட்டாய் 

வழக்குப் பேசிய வள்ளல்நீர் அன்றோ 
இன்மை யாளர்போல் வலியவந் திடினும் 

ஏழை யாம்இவன் என்றொழித் திட்டால் 
தன்மை அன்றது தருமமும் அன்றால் 

தமிய னேன்இன்னும் சாற்றுவ தென்னே 
பொன்மை அஞ்சடை யீர்ஒற்றி உடையீர் 

பொய்யன் என்னில்யான் போம்வழி எதுவோ