1136
புல்ல னேன்புவி நடையிடை அலையும் 

புலைய நெஞ்சினால் பொருந்திடும் கொடிய 
அல்லல் என்பதற் கெல்லைஒன் றறியேன் 

அருந்து கின்றனன் விருந்தினன் ஆகி 
ஒல்லை உன்திருக் கோயில்முன் அடுத்தேன் 

உத்த மாஉன்தன் உள்ளம்இங் கறியேன் 
செல்லல் நீக்கிய ஒற்றியம் பொருளே 

தில்லை ஓங்கிய சிவானந்தத் தேனே   
1137
எளிய னேன்பிழை இயற்றிய எல்லாம் 

எண்ணி னுட்படா வேனும்மற் றவையை 
அளிய நல்லருள் ஈந்திடும் பொருட்டால் 

ஆய்தல் நன்றல ஆதலின் ஈண்டே 
களிய நெஞ்சமாம் கருங்கலைக் கரைத்துக் 

கருணை ஈகுதல் கடன்உனக் கையா 
தெளிய ஓங்கிய ஒற்றிஎன் அமுதே 

தில்லை ஓங்கிய சிவானந்தத் தேனே   
1138
வெறிபி டிக்கினும் மகன்தனைப் பெற்றோர் 

விடுத்தி டார்அந்த வெறியது தீரும் 
நெறிபி டித்துநின் றாய்வரென் அரசே 

நீயும் அப்படி நீசனேன் தனக்குப் 
பொறிபி டித்தநல் போதகம் அருளிப் 

புன்மை யாவையும் போக்கிடல் வேண்டும் 
செறிபி டித்தவான் பொழில்ஒற்றி அமுதே 

தில்லை ஓங்கிய சிவானந்தத் தேனே    
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


காதல் விண்ணப்பம் 
திருவொற்றியூர் 

எழுசீர்க்கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம் 
1139
வஞ்சக வினைக்கோர் கொள்கலம் அனைய 

மனத்தினேன் அனைத்தினும் கொடியேன் 
தஞ்சம்என் றடைந்தே நின்திருக் கோயில் 

சந்நிதி முன்னர்நிற் கின்றேன் 
எஞ்சலில் அடங்காப் பாவிஎன் றெனைநீ 

இகழ்ந்திடில் என்செய்வேன் சிவனே 
கஞ்சன்மால் புகழும் ஒற்றியங் கரும்பே 

கதிதரும் கருணையங் கடலே    
1140
நிற்பது போன்று நிலைபடா உடலை 

நேசம்வைத் தோம்புறும் பொருட்டாய்ப் 
பொற்பது தவிரும் புலையர்தம் மனைவாய்ப் 

புந்திநொந் தயர்ந்தழு திளைத்தேன் 
சொற்பதங் கடந்த நின்திரு வடிக்குத் 

தொண்டுசெய் நாளும்ஒன் றுளதோ 
கற்பது கற்றோர் புகழ்திரு வொற்றிக் 

காவல்கொள் கருணையங் கடலே