1146
மாலொடு நான்கு வதனனும் காணா 

மலரடிக் கடிமைசெய் தினிப்பாம் 
பாலொடு கலந்த தேன்என உன்சீர் 

பாடும்நாள் எந்தநாள் அறியேன் 
வேலொடு மயிலும் கொண்டிடுஞ் சுடரை 

விளைவித்த வித்தக விளக்கே 
காலொடு பூதம் ஐந்துமாம் ஒற்றிக் 

கடவுளே கருணையங் கடலே   
1147
சற்றும்நற் குணந்தான் சார்ந்திடாக் கொடியார் 

தந்தலை வாயிலுள் குரைக்கும் 
வெற்றுநாய் தனக்கும் வேறுநா யாக 

மெலிகின்றேன் ஐம்புலச் சேட்டை 
அற்றுநின் றவர்க்கும் அரியநின் திருத்தாட் 

கடிமைசெய் தொழுகுவ னேயோ 
கற்றுமுற் றுணர்ந்தோர்க் கருள்தரும் ஒற்றிக் 

கடவுளே கருணையங்கடலே    
1148
மறைகளும் இன்னும் தலைத்தலை மயங்க 

மறைந்துல குயிர்தொறும் ஒளித்த 
இறைவநின் திருத்தாட் கன்பிலாக் கொடியன் 

என்னினும் ஏழையேன் தனக்கு 
நிறைதரும் நினது திருவருள் அளிக்க 

நினைத்தலே நின்கடன் கண்டாய் 
கறைமணி மிடற்றுத் தெய்வமே ஒற்றிக் 

காவல்கொள் கருணையங் கடலே    
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 பொருள் விண்ணப்பம்
திருவொற்றியூர் 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1149
உலக வாழ்க்கையின் உழலும்என் நெஞ்சம் 

ஒன்று கோடியாய்ச் சென்றுசென் றுலைந்தே 

கலக மாயையில் கவிழ்க்கின்ற தெளியேன் 

கலுழ்கின் றேன்செயக் கடவதொன் றறியேன் 
இலகும் அன்பர்தம் எய்ப்பினில் வைப்பே 

இன்ப வெள்ளமே என்னுடை உயிரே 
திலக மேதிரு ஒற்றிஎம் உறவே 

செல்வ மேபர சிவபரம் பொருளே    
1150
எண்ணி லாநினைப் புற்றதின் வழியே 

இன்ப துன்பங்கள் எய்திஎன் நெஞ்சம் 
கண்ணி லாக்குரங் கெனஉழன் றதுகாண் 

கடைய னேன்செயக் கடவதொன் றறியேன் 
பெண்நி லாவிய பாகத்தெம் அமுதே 

பிரமன் ஆதியர் பேசரும் திறனே 
தெண்நி லாமுடி ஒற்றியங் கனியே 

செல்வ மேபர சிவபரம் பொருளே