1171
மடுக்கும் நீர்உடைப் பாழ்ங்கிண றதனுள் 
வழுக்கி வீழ்ந்தவன் வருந்துறா வண்ணம் 
எடுக்கின் றோர்என இடையிற்கை விடுதல் 
இரக்க முள்ளவர்க் கியல்பன்று கண்டீர் 
தடுக்கி லாதெனைச் சஞ்சல வாழ்வில் 
தாழ்த்து கின்றது தருமம்அன் றுமக்கு 
நடுக்கி லார்தொழும் ஒற்றியூர் உடையீர் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே    
1172
வெண்மை நெஞ்சினேன் மெய்என்ப தறியேன் 
விமல நும்மிடை வேட்கையும் உடையேன் 
உண்மை ஓதினேன் வஞ்சக வாழ்க்கை 
உவரி வீழ்வனேல் உறுதிமற் றறியேன் 
கண்மை உள்ளவர் பாழ்ங்குழி வீழக் 
கண்டி ருப்பது கற்றவர்க் கழகோ 
நண்மை ஒற்றியீர் திருச்சிற்றம் பலத்துள் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே    
1173
குற்ற மேபல இயற்றினும் எனைநீர் 
கொடியன் என்பது குறிப்பல உமது 
பொற்றை நேர்புயத் தொளிர்திரு நீற்றைப் 
பூசு கின்றனன் புனிதநும் அடிக்கண் 
உற்ற தோர்சிறி தன்பும்இவ் வகையால் 
உறுதி ஈவதிங் குமக்கொரு கடன்காண் 
நற்ற வத்தர்வாழ் ஒற்றியூர் உடையீர் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே    
1174
உள்ள தோதினால் ஒறுக்கிலேம் என்பர் 
உலகு ளோர்இந்த உறுதிகொண் டடியேன் 
கள்ளம் ஓதிலேன் நும்மடி அறியக் 
காம வேட்கையில் கடலினும் பெரியேன் 
வள்ள லேஉம தருள்பெறச் சிறிது 
வைத்த சிந்தையேன் மயக்கற அருள்வீர் 
நள்ளல் உற்றவர் வாழ்ஒற்றி உடையீர் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே    
1175
அரந்தை யோடொரு வழிச்செல்வோன் தனைஓர் 
ஆற்று வெள்ளம்ஈர்த் தலைத்திட அவனும் 
பரந்த நீரிடை நின்றழு வானேல் 
பகைவர் ஆயினும் பார்த்திருப் பாரோ 
கரந்தை அஞ்சடை அண்ணல்நீர் அடியேன் 
கலங்கக் கண்டிருக் கின்றது கடனோ 
நரந்த மார்பொழில் ஒற்றியூர் உடையீர் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே