1181
மண்ணில் நல்லவன் நல்லவர் இடத்தோர் 
வணக்கம் இன்மையன் வணங்குவன் ஆனால் 
எண்ணி நம்புடை இருஎன உரைப்பர் 
ஏன்வ ணங்கினை என்றுரைப் பாரோ 
கண்ணின் நல்லநும் கழல்தொழ இசைந்தால் 
கலக்கம் காண்பது கடன்அன்று கண்டீர் 
நண்ணி மாதவன் தொழும்ஒற்றி உடையீர் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே    
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 கொடி விண்ணப்பம்
திருவொற்றியூர் 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1182
மாலை ஒன்றுதோள் சுந்தரப் பெருமான் 

மணத்தில் சென்றவண் வழக்கிட்ட தெனவே 
ஓலை ஒன்றுநீர் காட்டுதல் வேண்டாம் 

உவந்து தொண்டன்என் றுரைப்பிரேல் என்னை 
வேலை ஒன்றல மிகப்பல எனினும் 

வெறுப்பி லாதுளம் வியந்துசெய் குவன்காண் 
சோலை ஒன்றுசீர் ஒற்றியூர் உடையீர் 

தூய மால்விடைத் துவசத்தி னீரே    
1183
பூதம் நும்படை எனினும்நான் அஞ்சேன் 

புதிய பாம்பின்பூண் பூட்டவும் வெருவேன் 
பேதம் இன்றிஅம் பலந்தனில் தூக்கும் 

பெருமைச் சேவடி பிடிக்கவும் தளரேன் 
ஏதம் எண்ணிடா தென்னையும் தொழும்பன் 

என்று கொள்விரேல் எனக்கது சாலும் 
சூத ஒண்பொழில் ஒற்றியூர் உடையீர் 

தூய மால்விடைத் துவசத்தி னீரே    
1184
உப்பி டாதகூழ் இடுகினும் உண்பேன் 

உவந்திவ் வேலையை உணர்ந்துசெய் எனநீர் 
செப்பி டாமுனம் தலையினால் நடந்து 

செய்ய வல்லன்யான் செய்யும்அப் பணிகள் 
தப்பி டாததில் தப்பிருந் தென்னைத் 

தண்டிப் பீர்எனில் சலித்துளம் வெருவேன் 
துப்பி டாஎனக் கருள்ஒற்றி உடையீர் 
தூய மால்விடைத் துவசத்தி னீரே    
1185
கூலி என்பதோர் அணுத்துணை யேனும் 

குறித்தி லேன்அது கொடுக்கினும் கொள்ளேன் 
மாலி னோடயன் முதலியர்க் கேவல் 

மறந்தும் செய்திடேன் மன்உயிர்ப் பயிர்க்கே 
ஆலி அன்னதாம் தேவரீர் கடைக்கண் 

அருளை வேண்டினேன் அடிமைகொள் கிற்பீர் 

சூலி ஓர்புடை மகிழ்ஒற்றி உடையீர்