1191
முத்தி நேர்கிலாத் தேவர்கள் தமைநான் 

முந்து றேன்அவர் முற்பட வரினும் 
சுத்தி யாகிய சொல்லுடை அணுக்கத் 

தொண்டர் தம்முடன் சூழ்த்திடீர் எனினும் 
புத்தி சேர்புறத் தொண்டர்தம் முடனே 

பொருந்த வைக்கினும் போதும்மற் றதுவே 
துத்தி யார்பணி யீர்ஒற்றி உடையீர் 

தூய மால்விடைத் துவசத்தி னீரே    
1192
என்ன நான்அடி யேன்பல பலகால் 

இயம்பி நிற்பதிங் கெம்பெரு மானீர் 
இன்னும் என்னைஓர் தொண்டன்என் றுளத்தில் 

ஏன்று கொள்ளிரேல் இருங்கடற் புவியோர் 
பன்ன என்உயிர் நும்பொருட் டாகப் 

பாற்றி நும்மிசைப் பழிசுமத் துவல்காண் 
துன்னு மாதவர் புகழ்ஒற்றி உடையீர் 

தூய மால்விடைத் துவசத்தி னீரே    
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 மருட்கை விண்ணப்பம் 
திருவொற்றியூர் 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1193
யாது செய்குவன் போதுபோ கின்ற 

தண்ண லேஉம தன்பருக் கடியேன் 
கோது செய்யினும் பொறுத்தருள் புரியும் 

கொள்கை யீர்எனைக் குறுகிய குறும்பர் 
வாது செய்கின்றார் மனந்தளர் கின்றேன் 

வலியி லேன்செயும் வகைஒன்றும் அறியேன் 
மாதர் செய்பொழில் ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1194
எனக்கு நீர் இங்கோர் ஆண்டைஅல் லீரோ 

என்னை வஞ்சகர் யாவருங் கூடிக் 
கனக்கும் வன்பவக் கடலிடை வீழ்த்தக் 

கண்டி ருத்தலோ கடன்உமக் கெளியேன் 
தனக்கு மற்றொரு சார்பிருந் திடுமேல் 

தயவு செய்திடத் தக்கதன் றிலைகாண் 
மனக்கு நல்லவர் வாழ்ஒற்றி உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1195
எஞ்சல் இல்லதோர் காமமாம் கடல்ஆழ்ந் 

திளைக்கின் றேன்இனி என்செய்வன் அடியேன் 
தஞ்சம் என்றும திணைமலர் அடிக்கே 

சரண்பு குந்தனன் தயவுசெய் யீரேல் 
வஞ்ச வாழ்க்கையாம் திமிங்கிலம் எனுமீன் 

வாரிக் கொண்டெனை வாய்மடுத் திடுங்காண் 
மஞ்ச ளாவிய பொழில்ஒற்றி உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே