1196
என்பி றப்பினை யார்க்கெடுத் துரைப்பேன் 

என்செய் வேன்எனை என்செய நினைக்கேன் 
முன்பி றப்பிடை இருந்தசே டத்தால் 

மூட வாழ்க்கையாம் காடகத் தடைந்தே 
அன்பி றந்தவெங் காமவேட் டுவனால் 

அலைப்புண் டேன்உம தருள்பெற விழைந்தேன் 
வன்பி றந்தவர் புகழ்ஒற்றி உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1197
காமம் என்னும்ஓர் காவலில் உழன்றே 

கலுழ்கின் றேன்ஒரு களைகணும் அறியேன் 
சேம நல்லருட் பதம்பெறுந் தொண்டர் 

சேர்ந்த நாட்டகம் சேர்வுற விழைந்தேன் 
ஏமம் உற்றிடும் எனைவிடு விப்பார் 

இல்லை என்செய்வன் யாரினும் சிறியேன் 
வாம மாதராள் மருவொற்றி உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1198
இன்பம் என்பது விழைந்திடர் உழந்தேன் 

என்னை ஒத்தஓர் ஏழைஇங் கறியேன் 
துன்பம் என்பது பெருஞ்சுமை ஆகச் 

சுமக்கின் றேன்அருள் துணைசிறி தில்லேன் 
அன்பர் உள்ளகத் தமர்ந்திடுந் தேவர் 

அடிக்குற் றேவலுக் காட்படு வேனோ 
வன்பர் நாடுறா ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1199
ஊழ்வி னைப்படி எப்படி அறியேன் 
உஞற்று கின்றனன் உமதருள் பெறவே 
தாழ்வி னைத்தரும் காமமோ எனைக்கீழ்த் 

தள்ளு கின்றதே உள்ளுகின் றதுகாண் 
பாழ்வி னைக்கொளும் பாவியேன் செய்யும் 

பாங்க றிந்திலேன் ஏங்குகின் றனனால் 
வாழ்வி னைத்தரும் ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1200
இறப்பி லார்தொழும் தேவரீர் பதத்தை 

எவ்வம் நீக்கியே எவ்விதத் தானும் 
மறப்பி லாதுளம் நினைத்திடில் காமம் 

வழிம றித்ததை மயக்குகின் றதுகாண் 
குறிப்பி லாதென்னால் கூடிய மட்டும் 

குறைத்தும் அங்கது குறைகில தந்தோ 
வறிப்பி லாவயல் ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே