1201
சஞ்சி தந்தரும் காமம்என் றிடும்ஓர் 
சலதி வீழ்ந்ததில் தலைமயக் குற்றே 
அஞ்சி அஞ்சிநான் அலைகின்றேன் என்னை 

அஞ்சல் என்பவர் யாரையும் அறியேன் 
துஞ்சி னால்பின்பு சுகம்பலித் திடுமோ 

துணையி லார்க்கொரு துணைஎன இருப்பீர் 
மஞ்சின் நீள்பொழில் ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
1202
அல்ல ஓதியர் இடைப்படும் கமருக் 

காசை வைத்தஎன் அறிவின்மை அளவைச் 
சொல்ல வோமுடி யாதெனை ஆளத் 

துணிவு கொள்விரோ தூயரை ஆளல் 
அல்ல வோஉம தியற்கைஆ யினும்நல் 

அருட்க ணீர்எனை ஆளலும் தகுங்காண் 
மல்லல் ஓங்கிய ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே    
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 கொடைமட விண்ணப்பம் 
திருவொற்றியூர் 

கட்டளைக் கலித்துறை 
1203
நின்போன்ற தெய்வம்ஒன் றின்றென வேதம் நிகழ்த்தவும்நின் 
பொன்போன்ற ஞானப் புதுமலர்த் தாள்துணைப் போற்றுகிலேன் 
என்போன்ற ஏழையர் யாண்டுளர் அம்பலத் தேநடஞ்செய் 
மின்போன்ற வேணிய னேஒற்றி மேவிய வேதியனே    
1204
வேதிய னேவெள்ளி வெற்பிடை மேவிய வித்தகனே 
நீதிய னேமன்றில் நிட்கள ஆனந்த நிர்த்தமிடும் 
ஆதிய னேஎமை ஆண்டவ னேமலை யாள்மகிழும் 
பாதிய னேஎம் பராபர னேமுக்கட் பண்ணவனே    
1205
பண்ணவ னேபசு பாசத்தை நீக்கும் பரம்பரனே 
மண்ணவ னேனை மகிழ்ந்தவ னேமலம் மாற்றுகின்ற 
விண்ணவ னேவெள் விடையவ னேவெற்றி மேவுநெற்றிக் 
கண்ணவ னேஎனைக் காத்தவ னேஒற்றிக் காவலனே