1326
மருள்அ ளித்தெனை மயக்கிஇவ் உலகில் 
வருத்து கின்றனை மற்றெனக் குன்றன் 
அருள்அ ளிக்கிலை ஆயினும் நினக்கே 
அடிமை யாக்கிலை ஆயினும் வேற்றுப் 
பொருள்அ ளிக்கிலை ஆயினும் ஒருநின் 
பொன்மு கத்தைஓர் போது கண் டிடவே 
தெருள்அ ளித்திடில் போதும் இங் குனது 
சித்தம் அன்றியான் செய்வதொன் றிலையே    
1327
மாறு கின்றனன் நெஞ்சகம் அஞ்சி 
வள்ளல் இத்துணை வந்திலன் இனிமேல் 
கூறு கின்றதென் என்றயர் கின்றேன் 
குலவித் தேற்றும்அக் கொள்கையர் இன்றி 
ஏறு கின்றனன் இரக்கமுள் ளவன்நம் 
இறைவன் இன்றருள் ஈகுவன் என்றே 
தேறு கின்றனன் என்செய்கேன் நினது 
சித்தம் அன்றியான் செய்வதொன் றிலையே    
1328
தாயி னும்பெருந் தயவுடை யவன்நந் 
தலைவன் என்றுநான் தருக்கொடும் திரிந்தேன் 
நாயி னும்கடை யேன்படும் இடரை 
நாளும் கண்டனை நல்அருள் செய்யாய் 
ஆயி னும்திரு முகங்கண்டு மகிழும் 
அன்பர் தம்பணி ஆற்றிமற் றுடலம் 
தேயி னும்மிக நன்றெனக் கருள்உன் 
சித்தம் அன்றியான் செய்வதொன் றிலையே    
1329
வானும் வையமும் அளிக்கினும் உன்பால் 
மனம்வைத் தோங்குவர் வள்ளல்நின் அடியார் 
நானும் அவ்வகை உலகியல் ஒழுக்கில் 
நாடி நின்னருள் நலம்பெற விழைதல் 
கூனும் ஓர்முடக் கண்ணிலி வானில் 
குலவும் ஒண்சுடர் குறித்திடல் போலும் 
தேனும் கைக்கும்நின் அருளுண்டேல் உண்டுன் 
சித்தம் அன்றியான் செய்வதொன் றிலையே    
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 கழிபகற் கிரங்கல் 
பொது 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1330
ஆண்ட துண்டுநீ என்றனை அடியேன் 
ஆக்கை ஒன்றுமே அசைமடற் பனைபோல் 
நீண்ட துண்டுமற் றுன்னடிக் கன்பே 
நீண்ட தில்லைவல் நெறிசெலும் ஒழுக்கம் 
பூண்ட துண்டுநின் புனிதநல் ஒழுக்கே 
பூண்ட தில்லைஎன் புன்மையை நோக்கி 
ஈண்ட வந்தரு ளாய்எனில் அந்தோ 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே