1336
உண்ணு கின்றதும் உறங்குகின் றதும்மேல் 
உடுத்து கின்றதும் உலவுகின் றதும்மால் 
நண்ணு கின்றதும் நங்கையர் வாழ்க்கை 
நாடு கின்றதும் நவையுடைத் தொழில்கள் 
பண்ணு கின்றதும் ஆனபின் உடலைப் 
பாடை மேலுறப் படுத்துகின் றதும்என் 
றெண்ணு கின்றதோ றுளம்பதைக் கின்றேன் 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே    
1337
கல்லை வெல்லவும் வல்லஎன் மனந்தான் 
கடவுள் நின்அடிக் கமலங்கள் நினைத்தல் 
இல்லை நல்லைநின் அருள்எனக் கதனால் 
இல்லை இல்லைநீ இரக்கம்இல் லாதான் 
அல்லை இல்லையால் அருள்தரா திருத்தல் 
அடிய னேன்அள வாயின்இங் கிடர்க்கே 
எல்லை இல்லைஎன் றுளம்பதைக் கின்றேன் 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே    
1338
பொங்கு மாயையின் புணர்ப்பினுக் குள்ளம் 
போக்கி நின்றதும் புலப்பகை வர்களால் 
இங்கு மால்அரி ஏற்றின்முன் கரிபோல் 
ஏங்கு கின்றதும் இடர்ப்பெருங் கடலில் 
தங்கும் ஆசையங் கராப்பிடித் தீர்க்கத் 
தவிப்பில் நின்றதும் தமியனேன் தனையும் 
எங்கும் ஆகிநின் றாய்அறிந் திலையோ 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே    
1339
அரக்கன் அல்லன்யான் அரக்கனே எனினும் 
அரக்க னுக்கும்முன் அருள்அளித் தனையே 
புரக்க என்னைநின் அருட்கடன் என்றே 
போற்று கின்றனன் புலையரிற் புலையேன் 
உரக்க இங்கிழைத் திடும்பிழை எல்லாம் 
உன்னல் ஐயநீ உன்னிஎன் அளவில் 
இரக்கம் நின்திரு உளத்திலை யானால் 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே    
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 தரிசனப் பதிகம் 
கோயில் 

அறுசீர்க்() கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
() எழுசீர் - தொவே , அறுசீர் - ச மு க, ஆ பா
1340
திருவார் பொன்னம் பலநடுவே தௌ;ளார் அமுதத் திரள்அனைய 
உருவார் அறிவா னந்தநடம் உடையார் அடியார்க் குவகைநிலை 
தருவார் அவர்தம் திருமுகத்தே ததும்பும் இளவெண் ணகைகண்டேன் 
இருவா தனைஅற் றந்தோநான் இன்னும் ஒருகால் காண்பேனோ