1596
என்னா ருயிர்போல் மகளேநீ 

என்ன தவந்தான் இயற்றினையோ 
பொன்னார் புயனும் மலரோனும் 

போற்றி வணங்கும் பொற்பதத்தார் 
தென்னார் ஒற்றித் திருநகரார் 

தியாகர் எனும்ஓர் திருப்பெயரார் 
கொன்னார் சூலப் படையவரைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே   
1597
சேலை நிகர்கண் மகளேநீ 

செய்த தவந்தான் செப்பரிதால் 
மாலை அயனை வானவரை 

வருத்தும் படிக்கு மதித்தெழுந்த 
வேலை விடத்தை மிடற்றணிந்தார் 

வீட்டு நெறியாம் அரசியற்செங் 
கோலை அளித்தார் அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே    
1598
தேனேர் குதலை மகளேநீ 

செய்த தவந்தான் எத்தவமோ 
மானேர் கரத்தார் மழவிடைமேல் 

வருவார் மருவார் கொன்றையினார் 
பானேர் நீற்றர் பசுபதியார் 

பவள வண்ணர் பல்சடைமேல் 
கோனேர் பிறையார் அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே    
1599
வில்லார் நுதலாய் மகளேநீ 

மேலை நாட்செய் தவம்எதுவோ 
கல்லார் உள்ளம் கலவாதார் 

காமன் எரியக் கண்விழித்தார் 
வில்லார் விசையற் கருள்புரிந்தார் 

விளங்கும் ஒற்றி மேவிநின்றார் 
கொல்லா நெறியார் அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே    
1600
அஞ்சொற் கிளியே மகளேநீ 

அரிய தவமே தாற்றினையோ 
வெஞ்சொற் புகலார் வஞ்சர்தமை 

மேவார் பூவார் கொன்றையினார் 
கஞ்சற் கரியார் திருஒற்றிக் 

காவல் உடையார் இன்மொழியால் 
கொஞ்சத் தருவார் அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே