1601
பூவாய் வாட்கண் மகளேநீ 

புரிந்த தவந்தான் எத்தவமோ 
சேவாய் விடங்கப் பெருமானார் 

திருமால் அறியாச் சேவடியார் 
காவாய்ந் தோங்கும் திருஒற்றிக் 

காவல் உடையார் எவ்வௌர்க்கும் 
கோவாய் நின்றார் அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே    
1602
மலைநேர் முலையாய் மகளேநீ 

மதிக்கும் தவமே தாற்றினையோ 
தலைநேர் அலங்கல் தாழ்சடையார் 

சாதி அறியாச் சங்கரனார் 
இலைநேர் தலைமுன் றொளிர்படையார் 

எல்லாம் உடையார் எருக்கின்மலர்க் 
குலைநேர் சடையார் அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே   
1603
மயிலின் இயல்சேர் மகளேநீ 

மகிழ்ந்து புரிந்த தெத்தவமோ 
வெயிலின் இயல்சேர் மேனியினார் 

வெண்ணீ றுடையார் வெள்விடையார் 
பயிலின் மொழியாள் பாங்குடையார் 

பணைசூழ் ஒற்றிப் பதிஅமர்ந்தார் 
குயிலிற் குலவி அவர்தம்மைக் 

கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே   
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் 
திருவொற்றியூர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1604
உள்ளார் புறத்தார் ஒற்றிஎனும் 

ஊரார் ஒப்பென் றொன்றுமிலார் 
வள்ளால் என்று மறைதுதிக்க 

வருவார் இன்னும் வந்திலரே 
எள்ளா திருந்த பெண்களெலாம் 

இகழா நின்றார் இனியமொழித் 
தௌ;ளார் அமுதே என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1605
மாலே றுடைத்தாங் கொடிஉடையார் 

வளஞ்சேர் ஒற்றி மாநகரார் 
பாலே றணிநீற் றழகர்அவர்

பாவி யேனைப் பரிந்திலரே
கோலே றுண்ட மதன்கரும்பைக் 

குனித்தான் அம்புங் கோத்தனன்காண் 
சேலே றுண்கண் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே