1606
பொய்யர் உளத்துப் புகுந்தறியார் 

போத னொடுமால் காண்பரிதாம் 
ஐயர் திருவாழ் ஒற்றிநகர் 

அமர்ந்தார் இன்னும் அணைந்திலரே 
வைய மடவார் நகைக்கின்றார் 

மாரன் கணையால் திகைக்கின்றேன் 
செய்ய முகத்தாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே   
1607
நந்திப் பரியார் திருஒற்றி 

நாதர் அயன்மால் நாடுகினும் 
சந்திப் பரியார் என்அருமைத் 

தலைவர் இன்னுஞ் சார்ந்திலரே 
அந்திப் பொழுதோ வந்ததினி 

அந்தோ மதியம் அனல்சொரியும் 
சிந்திப் புடையேன் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1608
என்ஆ ருயிர்க்கோர் துணையானார் 

என்ஆண் டவனார் என்னுடையார் 
பொன்னார் ஒற்றி நகர்அமர்ந்தார் 

புணர்வான் இன்னும் போந்திலரே 
ஒன்னார் எனவே தாயும்எனை 

ஒறுத்தாள் நானும் உயிர்பொறுத்தேன் 
தென்னார் குழலாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1609
மாணி உயிர்காத் தந்தகனை 

மறுத்தார் ஒற்றி மாநகரார் 
காணி உடையார் உலகுடையார் 

கனிவாய் இன்னுங் கலந்திலரே 
பேணி வாழாப் பெண்எனவே 

பெண்க ளெல்லாம் பேசுகின்றார் 
சேணின் றிழிந்தாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே   
1610
வன்சொற் புகலார் ஓர்உயிரும் 

வருந்த நினையார் மனமகிழ 
இன்சொற் புகல்வார் ஒற்றியுளார் 

என்நா யகனார் வந்திலரே 
புன்சொற் செவிகள் புகத்துயரம் 

பொறுத்து முடியேன் புலம்பிநின்றேன் 
தென்சொற் கிளியே என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே