1611
எட்டிக் கனியும் மாங்கனிபோல் 

இனிக்க உரைக்கும் இன்சொலினார் 
தட்டிற் பொருந்தார் ஒற்றியில்வாழ் 

தலைவர் இன்னும் சார்ந்திலரே 
மட்டிற் பொலியும் மலர்க்கணைசெல் 

வழியே பழிசெல் வழிஅன்றோ 
தெட்டிற் பொலியும் விழியாய்நான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1612
காலை மலர்ந்த கமலம்போல் 

கவின்செய் முகத்தார் கண்நுதலார் 
சோலை மலர்ந்த ஒற்றியினார் 

சோகந் தீர்க்க வந்திலரே 
மாலை மலர்ந்த மையல்நோய் 

வசந்தம் அதனால் வளர்ந்ததையோ 
சேலை விழியாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1613
உலகம் உடையார் என்னுடைய 

உள்ளம் உடையார் ஒற்றியினார் 
அலகில் புகழார் என்தலைவர் 

அந்தோ இன்னும் அணைந்திலரே 
கலகம் உடையார் மாதர்எலாம் 

கல்நெஞ் சுடையார் தூதர்எலாம் 
திலக முகத்தாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1614
மாலும் அறியான் அயன்அறியான் 

மறையும் அறியா வானவர்எக் 
காலும் அறியார் ஒற்றிநிற்குங் 

கள்வர் அவரைக் கண்டிலனே 
கோலும் மகளிர் அலர்ஒன்றோ 

கோடா கோடி என்பதல்லால் 
சேலுண் விழியாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே   
1615
உந்து மருத்தோ டைம்பூதம் 

ஆனார் ஒற்றி யூர்அமர்ந்தார் 
இந்து மிருத்தும் சடைத்தலையார் 

என்பால் இன்னும் எய்திலரே 
சந்து பொறுத்து வார்அறியேன் 

தமிய ளாகத் தளர்கின்றேன் 
சிந்துற் பவத்தாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே