1616
ஆடல் அழகர் அம்பலத்தார் 

ஐயா றுடையார் அன்பர்களோ(டு) 
ஊடல் அறியார் ஒற்றியினார் 

உவகை ஓங்க உற்றிலரே 
வாடல் எனவே எனைத்தேற்று 

வாரை அறியேன் வாய்ந்தவரைத் 
தேடல் அறியேன் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1617
தொழுது வணங்கும் சுந்தரர்க்குத் 

தூது நடந்த சுந்தரனார் 
அழுது வணங்கும் அவர்க்குமிக 

அருள்ஒற் றியினார் அணைந்திலரே 
பொழுது வணங்கும் இருண்மாலைப் 

பொழுது முடுகிப் புகுந்ததுகாண் 
செழுமை விழியாய் என்னடிநான் 
செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1618
பாவம் அறுப்பார் பழிஅறுப்பார் 

பவமும் அறுப்பார் அவம்அறுப்பார் 
கோவம் அறுப்பார் ஒற்றியில்என் 

கொழுநர் இன்னும் கூடிலரே 
தூவ மதன்ஐங் கணைமாதர் 

தூறு தூவத் துயர்கின்றேன் 
தேவ மடவாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1619
உயிர்க்குள் உயிராய் உறைகின்றோர் 

ஒற்றி நகரார் பற்றிலரைச் 
செயிர்க்குள் அழுத்தார் மணிகண்டத் 

தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலரே 
வெயிற்கு மெலிந்த செந்தளிர்போல் 

வேளம் பதனால் மெலிகின்றேன் 
செயற்கை மடவாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
ச,
1620
ஊனம் அடையார் ஒற்றியினார் 

உரைப்பார் உள்ளத் துறைகின்றோர் 
கானம் உடையார் நாடுடையார் 

கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே 
மானம் உடையார் எம்முறவோர் 

வாழா மைக்கே வருந்துகின்றார் 
தீனம் அடையாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே