1621
மலையை வளைத்தார் மால்விடைமேல் 

வந்தார் வந்தென் வளையினொடு 
கலையை வளைத்தார் ஒற்றியில்என் 

கணவர் என்னைக் கலந்திலரே 
சிலையை வளைத்தான் மதன்அம்பு 

தெரிந்தான் விடுக்கச் சினைக்கின்றான் 
திலக நுதலாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1622
பிரமன் தலையில் பலிகொள்ளும் 

பித்தர் அருமைப் பெருமானார் 
உரமன் னியசீர் ஒற்றிநகர் 

உள்ளார் இன்னும் உற்றிலரே 
அரமன் னியவேற் படையன்றோ 

அம்மா அயலார் அலர்மொழிதான் 
திரமன் னுகிலேன் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1623
பவள நிறத்தார் திருஒற்றிப் 

பதியில் அமர்ந்தார் பரசிவனார் 

தவள நிறநீற் றணிஅழகர் 
தமியேன் தன்னைச் சார்ந்திலரே 

துவளும் இடைதான் இறமுலைகள் 

துள்ளா நின்ற தென்னளவோ 

திவளும் இழையாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1624
வண்டார் கொன்றை வளர்சடையார் 

மதிக்க எழுந்த வல்விடத்தை 
உண்டார் ஒற்றி யூர்அமர்ந்தார் 

உடையார் என்பால் உற்றிலரே 
கண்டார் கண்ட படிபேசக் 

கலங்கிப் புலம்பல் அல்லாது 
செண்டார் முலையாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே   
1625
உணவை இழந்தும் தேவர்எலாம் 

உணரா ஒருவர் ஒற்றியில்என் 
கணவர் அடியேன் கண்அகலாக் 

கள்வர் இன்னும் கலந்திலரே 
குணவர் எனினும் தாய்முதலோர் 

கூறா தெல்லாம் கூறுகின்றார் 
திணிகொள் முலையாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே