1631
ஆரூர் உடையார் அம்பலத்தார் 

ஆலங் காட்டார் அரசிலியார் 
ஊரூர் புகழும் திருஒற்றி 

யூரார் இன்னும் உற்றிலரே 
வாரூர் முலைகள் இடைவருத்த 

மனநொந் தயர்வ தன்றிஇனிச் 
சீரூர் அணங்கே என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே    
1632
காலங் கடந்தார் மால்அயன்தன் 

கருத்துங் கடந்தார் கதிகடந்தார் 
ஞாலங் கடந்த திருஒற்றி 

நாதர் இன்னும் நண்ணிலரே 
சாலங் கடந்த மனந்துணையாய்த் 

தனியே நின்று வருந்தல்அல்லால் 
சீலங் கடந்தேன் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே   
1633
சங்கக் குழையார் சடைமுடியார் 

சதுரர் மறையின் தலைநடிப்பார் 
செங்கட் பணியார் திருஒற்றித் 

தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலரே 
மங்கைப் பருவம் மணமில்லா 

மலர்போல் ஒழிய வாடுகின்றேன் 
திங்கள் முகத்தாய் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே   
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 குறி ஆராய்ச்சி 
திருவொற்றியூர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1634
நந்தி மகிழ்வாய்த் தரிசிக்க 

நடனம் புரியும் நாயகனார் 
அந்தி நிறத்தார் திருஒற்றி 

அமர்ந்தார் என்னை அணைவாரோ 
புந்தி இலள்என் றணையாரோ 

யாதுந் தெரியேன் புலம்புகின்றேன் 
சிந்தை மகிழக் குறமடவாய் 

தெரிந்தோர் குறிதான் செப்புவையே   
1635
தரும விடையார் சங்கரனார் 

தகைசேர் ஒற்றித் தனிநகரார் 
ஒருமை அளிப்பார் தியாகர்எனை 

உடையார் இன்று வருவாரோ 
மருவ நாளை வருவாரோ 

வாரா தென்னை மறப்பாரோ 
கருமம் அறிந்த குறமடவாய் 

கணித்தோர் குறிதான் கண்டுரையே