1646
ஓட்டில் இரந்துண் டொற்றியிடை 

உற்றார் உலகத் துயிரைஎலாம் 
ஆட்டி நடிப்பார் ஆலயத்தின் 

அருகே எளிய ளாம்எனவே 
ஏட்டில் அடங்காக் கையறவால் 

இருந்தேன் இருந்த என்முன்உருக் 
காட்டி மறைத்தார் என்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே    
1647
ஈதல் ஒழியா வண்கையினார் 

எல்லாம் வல்ல சித்தர்அவர் 
ஓதல் ஒழியா ஒற்றியில்என் 

உள்ளம் உவக்க உலகம்எலாம் 
ஆதல் ஒழியா எழில்உருக்கொண் 

டடைந்தார் கண்டேன் உடன்காணேன் 
காதல் ஒழியா தென்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே    
1648
தொண்டு புரிவோர் தங்களுக்கோர் 

துணைவர் ஆவார் சூழ்ந்துவரி 
வண்டு புரியுங் கொன்றைமலர் 

மாலை அழகர் வல்விடத்தை 
உண்டு புரியுங் கருணையினார் 

ஒற்றி யூரர் ஒண்பதத்தைக் 
கண்டுங் காணேன் என்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே    
1649
அடியர் வருந்த உடன்வருந்தும் 

ஆண்டை அவர்தாம் அன்றயனும் 
நெடிய மாலுங் காணாத 

நிமல உருவோ டென்எதிரே 
வடியல் அறியா அருள்காட்டி 

மறைத்தார் மருண்டேன் மங்கைநல்லார் 
கடிய அயர்ந்தேன் என்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே    
1650
கொற்றம் உடையார் திருஒற்றிக் 

கோயில்உடையார் என்எதிரே 
பொற்றை மணித்தோட் புயங்காட்டிப் 

போனார் என்னைப் புலம்பவைத்துக் 
குற்றம் அறியேன் மனநடுக்கங் 

கொண்டேன் உடலங் குழைகின்றேன் 
கற்றிண் முலையாய் என்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே