1651
ஆல நிழற்கீழ் அன்றமர்ந்தார் 

ஆதி நடுவீ றாகிநின்றார் 
நீல மிடற்றார் திருஒற்றி 

நியமத் தெதிரே நீற்றுருவக் 
கோல நிகழக் கண்டேன்பின் 

குறிக்கக் காணேன் கூட்டுவிக்கும் 
காலம் அறியேன் என்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே   
1652
சலங்கா தலிக்கும் தாழ்சடையார் 

தாமே தமக்குத் தாதையனார் 
நிலங்கா தலிக்கும் திருஒற்றி 

நியமத் தெதிரே நின்றனர்காண் 
விலங்கா தவரைத் தரிசித்தேன் 

மீட்டுங் காணேன் மெய்மறந்தேன் 
கலங்கா நின்றேன் என்னடிநான் 

கனவோ நனவோ கண்டதுவே    
1653
நிரந்தார் கங்கை நீள்சடையார் 

நெற்றி விழியார் நித்தியனார் 

சிரந்தார் ஆகப் புயத்தணிவார்
திருவாழ் ஒற்றித் தியாகர்அவர் 

பரந்தார் கோயிற் கெதிர்நிற்கப் 
பார்த்தேன் மீட்டும் பார்ப்பதன்முன் 

கரந்தார் கலுழ்ந்தேன் என்னடிநான் 
கனவோ நனவோ கண்டதுவே   
1654
அளித்தார் உலகை அம்பலத்தில் 
ஆடி வினையால் ஆட்டிநின்றார் 

தளித்தார் சோலை ஒற்றியிடைத் 
தமது வடிவம் காட்டியுடன் 

ஒளித்தார் நானும் மனம்மயங்கி 
உழலா நின்றேன் ஒண்தொடிக்கைக் 

களித்தார் குழலாய் என்னடிநான் 
கனவோ நனவோ கண்டதுவே   
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல் 
திருவொற்றியூர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1655
மந்தா கினிவான் மதிமத்தம் 

மருவும் சடையார் மாசடையார் 
நுந்தா விளக்கின் சுடர்அனையார் 

நோவ நுதலார் கண்நுதலார் 
உந்தா ஒலிக்கும் ஓதமலி 

ஒற்றி யூரில் உற்றெனக்குத் 
தந்தார் மையல் என்னோஎன் 

சகியே இனிநான் சகியேனே