1661
காவி மணந்த கருங்களத்தார் 

கருத்தர் எனது கண்அனையார் 
ஆவி அனையார் தாய்அனையார் 

அணிசேர் ஒற்றி ஆண்தகையார் 
பூவின் அலங்கல் புயத்தில்எனைப் 

புல்லார் அந்திப் பொழுதில்மதி 
தாவி வருமே என்செயுமோ 

சகியே இனிநான் சகியேனே   
1662
மலஞ்சா திக்கும் மக்கள்தமை 

மருவார் மருவார் மதில்அழித்தார் 
வலஞ்சா திக்கும் பாரிடத்தார் 

மாலும் அறியா மலர்ப்பதத்தார் 
நிலஞ்சா திக்கும் ஒற்றியினார் 

நினையார் என்னை அணையாமல் 
சலஞ்சா தித்தார் என்னடிஎன் 
சகியே இனிநான் சகியேனே   
1663
நாக அணியார் நக்கர்எனும் 
நாமம்உடையார் நாரணன்ஓர் 
பாகம் உடையார் மலைமகள்ஓர் 
பாங்கர் உடையார் பசுபதியார் 
யோகம் உடையார் ஒற்றியுளார் 
உற்றார் அல்லர் உறுமோக 
தாகம் ஒழியா தென்செய்கேன் 

சகியே இனிநான் சகியேனே   
1664
தீர்ந்தார் தலையே கலனாகச் 

செறித்து நடிக்கும் திருக்கூத்தர் 
தேர்ந்தார் தம்மைப் பித்தடையச் 

செய்வார் ஒற்றித் தியாகர்அவர் 
சேர்ந்தார் அல்லர் இன்னும்எனைத் 

தேடி வரும்அத் தீமதியம் 
சார்ந்தால் அதுதான் என்செயுமோ 
சகியே இனிநான் சகியேனே    
1665
ஆயும் படிவத் தந்தணனாய் 

ஆரூ ரன்தன் அணிமுடிமேல் 
தோயும் கமலத் திருவடிகள் 

சூட்டும் அதிகைத் தொன்னகரார் 
ஏயும் பெருமை ஒற்றியுளார் 

இன்னும் அணையார் எனைஅளித்த 
தாயும் தமரும் நொடிக்கின்றார் 

சகியே இனிநான் சகியேனே   
டீயஉம

--------------------------------------------------------------------------------


 திருக்கோலச் சிறப்பு 
தலைவி வியத்தல் - திருவொற்றியூர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்