1726
தில்லை உடையார் திருஒற்றித் தியாகர் அவர் பவனிதனைக் 
கல்லை உருக்கிக் காணவந்தால் கரணம் நமது கரந்திரவி 
பல்லை இறுத்தார் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம் 
ஒல்லை ஓடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே    
1727
மடையார் வாளை வயல்ஒற்றி வள்ளல் பவனி தனைக்காண 
அடையா மகிழ்வி னொடும்வந்தால்அம்மா நமது விடயமெலாம் 
படையாற் கவர்ந்து நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம் 
உடையா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே  
 
டீயஉம


--------------------------------------------------------------------------------


 அருண்மொழி மாலை
திருவொற்றியூர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
1728
பொதுநின் றருள்வீ ரொற்றியுளீர் 

பூவுந் தியதென் முலையென்றேன் 
இதுவென் றறிநா மேறுகின்ற 

தென்றா ரேறு கின்றதுதான் 
எதுவென் றுரைத்தே னெதுநடுவோ 

ரெழுத்திட் டறிநீ யென்றுரைத்தார் 
அதுவின் றணங்கே யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1729
மருகா வொற்றி வாணர்பலி 

வாங்க வகையுண் டேயென்றேன் 
ஒருகா லெடுத்தேன் காணென்றா 

ரொருகா லெடுத்துக் காட்டுமென்றேன் 
வருகா விரிப்பொன் னம்பலத்துள் 

வந்தாற் காட்டு வேமென்றார் 
அருகா வியப்பா மென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1730
விட்டொற் றியில்வாழ் வீரெவனிவ் 

வேளை யருள நின்றதென்றேன் 
சுட்டுஞ் சுதனே யென்றார்நான் 

சுட்டி யறியச் சொல்லுமென்றேன் 
பட்டுண் மருங்கே நீகுழந்தைப் 

பருவ மதனின் முடித்ததென்றார் 
அட்டுண் டறியா ரென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே