1731
வேலை ஞாலம் புகழொற்றி 

விளங்குந் தேவர் நீரணியும் 
மாலை யாதென் றேனயன்மால் 

மாலை யகற்று மாலையென்றார் 
சோலை மலரன் றேயென்றேன் 

சோலை யேநாந் தொடுத்ததென்றார் 
ஆலு மிடையா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1732
உயிரு ளுறைவீர் திருவொற்றி 

யுள்ளீர் நீரென் மேற்பிடித்த 
வயிர மதனை விடுமென்றேன் 

மாற்றா ளலநீ மாதேயாஞ் 
செயிர தகற்றுன் முலைப்பதிவாழ் 

தேவ னலவே டெளியென்றார் 
அயிர மொழியா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1733
தண்கா வளஞ்சூழ் திருவொற்றித் 

தலத்தி லமர்ந்த சாமிநுங்கை 
யெண்கார் முகமாப் பொன்னென்றே 

னிடையிட் டறித லரிதென்றார் 
மண்கா தலிக்கு மாடென்றேன் 

மதிக்குங் கணைவில் லன்றென்றார் 
அண்கார்க் குழலா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே   
1734
அலங்கும் புனற்செய் யொற்றியுளீ 

ரயன்மா லாதி யாவர்கட்கும் 
இலங்கு மைகா ணீரென்றே 

னிதன்முன் னேழ்நீ கொண்டதென்றார் 
துலங்கு மதுதா னென்னென்றேன் 

சுட்டென் றுரைத்தா ராகெட்டேன் 
அலங்கற் குழலா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1735
விண்டு வணங்கு மொற்றியுளீர் 

மென்பூ விருந்தும் வன்பூவில் 
வண்டு விழுந்த தென்றேனெம் 

மலர்க்கை வண்டும் விழுந்ததென்றார் 
தொண்டர்க் கருள்வீர் நீரென்றேன் 

றோகாய் நாமே தொண்டரென்றார் 
அண்டர்க் கரியா ரென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே