1741
ஒருவ ரெனவா ழொற்றியுளீ 

ருமக்கம் மனையுண் டேயென்றேன் 
இருவ ரொருபே ருடையவர்காண் 

என்றா ரென்னென் றேனென்பேர் 
மருவு மீறற் றயலகரம் 

வயங்கு மிகர மானதென்றார் 
அருவு மிடையா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே   
1742
பேரா ரொற்றி யீரும்மைப் 

பெற்றா ரெவரென் றேனவர்தம் 
ஏரார் பெயரின் முன்பினிரண் 

டிரண்ட கத்தா ரென்றாரென் 
நேரா வுரைப்பீ ரென்றேனீ 

நெஞ்ச நெகிழ்ந்தா லாமென்றார் 
ஆரார் சடைய ரென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1743
தளிநான் மறையீ ரொற்றிநகர் 

தழைத்து வாழ்வீர் தனிஞான 
வொளிநா வரைசை யைந்தெழுத்தா 

லுவரி கடத்தி னீரென்றேன் 
களிநா வலனை யீரெழுத்தாற் 

கடலில் வீழ்த்தி னேமென்றார் 
அளிநாண் குழலா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே   
1744
ஓமூன் றெழிலீ ரொற்றியுளீ 

ருற்றோர்க் களிப்பீ ரோவென்றேன் 
தாமூன் றென்பார்க் கயன்மூன்றுந் 

தருவே மென்றா ரம்மமிகத் 
தேமூன் றினநும் மொழியென்றேன் 

செவ்வா யுறுமுன் முறுவலென்றார் 
ஆமூன் றறுப்பா ரென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1745
மன்னி வளரு மொற்றியுளீர் 

மடவா ரிரக்கும் வகையதுதான் 
முன்னி லொருதா வாமென்றேன் 

முத்தா வெனலே முறையென்றார் 
என்னி லிதுதா னையமென்றே 

னெவர்க்குந் தெரியு மென்றுரைத்தார் 
அன்னி லோதி யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே