1756
என்மே லருள்கூர்ந் தொற்றியுளீ 

ரென்னை யணைய நினைவீரேற் 
பொன்மேல் வெள்ளி யாமென்றேன் 

பொன்மேற் பச்சை யறியென்றார் 
மின்மேற் சடையீ ரீதெல்லாம் 

விளையாட் டென்றே னன்றென்றார் 
அன்மேற் குழலா யென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1757
நாலா ரணஞ்சூ ழொற்றியுளீர் 

நாகம் வாங்கி யென்னென்றேன் 
காலாங் கிரண்டிற் கட்டவென்றார் 

கலைத்தோல் வல்லீர் நீரென்றேன் 
வேலார் விழிமாத் தோலோடு 

வியாளத் தோலு முண்டென்றார் 
ஆலார் களத்த ரென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
1758
முடியா வளஞ்சூ ழொற்றியுளீர் 

முடிமே லிருந்த தென்னென்றேன் 
கடியா வுள்ளங் கையின்முதலைக் 

கடிந்த தென்றார் கமலமென 
வடிவார் கரத்தி லென்னென்றேன் 

வரைந்த வதனீ றற்றதென்றார் 
அடியார்க் கெளியா ரென்னடியவ் 

வையர் மொழிந்த வருண்மொழியே    
டீயஉம


--------------------------------------------------------------------------------


 இன்ப மாலை
திருவொற்றியூர் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
1759
ஒன்றும் பெருஞ்சீ ரொற்றிநக 

ருள்ளா ருவந்தின் றுற்றனர்யான் 
என்றும் பெரியீர் நீர்வருதற் 

கென்ன நிமித்த மென்றுரைத்தேன் 
துன்றும் விசும்பே யென்றனர்நான் 

சூதா முமது சொல்லென்றேன் 
குன்றுங் குடமு மிடையுனது 

கொங்கை யெனவே கூறினரே    
1760
கானார் சடையீ ரென்னிருக்கைக் 

கன்றும் பசுப்போற் கற்றதென்றேன் 
மானார் விழியாய் கற்றதுநின் 

மருங்குற் கலையு மென்றார் நீர் 
தானா ரென்றே னனிப்பள்ளித் 

தலைவ ரெனவே சாற்றினர்நான் 
ஆனா லொற்றி யிருமென்றே 

னங்கு மிருந்தே னென்றாரே