1766
ஞால ராதி வணங்குமொற்றி 

நாதர் நீரே நாட்டமுறும் 
பால ராமென் றுரைத்தேனாம் 

பால ரலநீ பாரென்றார் 
மேல ராவந் திடுமென்றேன் 

விளம்பேல் மகவு மறியுமென்றார் 
கோல ராமென் றுரைத்தேன்யாங் 

கொண்டோ முக்க ணென்றாரே    
1767
வண்மை தருவீ ரொற்றிநின்று 

வருவீ ரென்னை மருவீர்நீர் 
உண்மை யுடையீ ரென்றேனா 

முடைப்பேம் வணங்கி னோர்க்கென்றார் 
கண்மை யுடையீ ரென்றேனீ 

களமை யுடையேம் யாமென்றார் 
தண்மை யருளீ ரென்றேனாந் 

தகையே யருள்வ தென்றாரே   
1768
ஒன்னார் புரமூன் றெரிசெய்தீ 

ரொற்றி யுடையீ ருவப்புடனே 
யென்னா குலத்தை யோட்டுமென்றே 

னிடைய ரலநா மென்றுரைத்தார் 
பொன்னாற் சடையீ ரென்றேனென் 

புதிய தேவி மனைவியென்றார் 
சொன்னாற் கேள்வி வியப்பென்றேன் 

சுத்த வியப்பொன் றென்றாரே    
1769
கனிமா னிதழி முலைச்சுவடு 

களித்தீ ரொற்றிக் கடிநகரீர் 
தனிமா னேந்தி யென்றேனென் 

றலைமே லொருமா னேந்தியென்றார் 
துனிமாற் றுகிலீ ரென்றேனற் 

றுகில்கோ வணங்கா ணென்றாரென் 
பனிமால் வரையீ ரென்றேனென் 

பனிமால் வரைகா ணென்றாரே   
டீயஉம


--------------------------------------------------------------------------------


 இங்கித மாலை
கலைமகள் வாழ்த்து 

நேரிசை வெண்பா 
1770
அன்பர்பால் நீங்காஎன் அம்மையே தாமரைமேற் 
பொன்பொருவு மேனி அயன்பூவின்-மன்பெரிய 
வாக்கிறைவி நின்தாள் மலர்ச்சரணம் போந்தேனைக் 
காக்கக் கடனுனக்கே காண்   
 காப்பு 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்