1791
சங்க மருவு மொற்றியுளீர் 

சடைமே லிருந்த தென்னென்றேன் 
மங்கை நினது முன்பருவ 

மருவு முதனீத் திருந்ததென்றார் 
கங்கை யிருந்த தேயென்றேன் 

கமலை யனையாய் கழுக்கடையு 
மெங்கை யிருந்த தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1792
துதிசே ரொற்றி வளர்தரும 

துரையே நீர்முன் னாடலுறும் 
பதியா தென்றே னம்பெயர்முற் 

பகரீ ரெழுத்தைப் பறித்ததென்றார் 
நிதிசேர்ந் திடுமப் பெயர்யாது 

நிகழ்த்து மென்றே னீயிட்ட 
தெதுவோ வதுகா ணென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1793
உடற்கச் சுயிரா மொற்றியுளீ 

ருமது திருப்பேர் யாதென்றேன் 
குடக்குச் சிவந்த பொழுதினைமுன் 

கொண்ட வண்ண ராமென்றார் 
விடைக்குக் கருத்தா வாநீர்தாம் 

விளம்பன் மிகக்கற் றவரென்றே 
னிடக்குப் புகன்றா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1794
மணங்கே தகைவான் செயுமொற்றி 

வள்ளலிவரை வல்விரைவேன் 
பிணங்கேஞ் சிறிது நில்லுமென்றேன் 

பிணங்கா விடினு நென்னலென 
வணங்கே நினக்கொன் றினிற்பாதி 

யதிலோர் பாதி யாகுமிதற் 
கிணங்கேஞ் சிறிது மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1795
ஒற்றி நகரா ரிவர்தமைநீ 

ருவந்தே றுவதிங்கி யாதென்றேன் 
மற்றுன் பருவத் தொருபங்கே 

மடவா யென்றார் மறைவிடையீ 
திற்றென் றறிதற் கரிதென்றே 

னெம்மை யறிவா ரன்றியஃ 
தெற்றென் றறிவா ரென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ