1816
இட்டங் களித்த தொற்றியுளீ 

ரீண்டிவ் வேளை யெவனென்றேன் 
சுட்டுஞ் சுதனே யென்றார்நான் 

சுட்டி யறியச் சொலுமென்றேன் 
பட்டுண் மருங்குற் பாவாய்நீ 

பரித்த தன்றே பாரென்றே 
யெட்டுங் களிப்பா லுரைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1817
பாற்றக் கணத்தா ரிவர்காட்டுப் 

பள்ளித் தலைவ ரொற்றியினின் 
றாற்றப் பசித்து வந்தாரா 

மன்ன மிடுமி னென்றுரைத்தேன் 
சோற்றுக் கிளைத்தோ மாயினும்யாஞ் 

சொல்லுக் கிளையேங் கீழ்ப்பள்ளி 
யேற்றுக் கிடந்தா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1818
குருகா ரொற்றி வாணர்பலி 

கொள்ள வகையுண் டோ வென்றே 
னொருகா லெடுத்தீண் டுரையென்றா 

ரொருகா லெடுத்துக்காட்டுமென்றேன் 
வருகா விரிப்பொன் னம்பலத்தே 

வந்தாற் காட்டு கின்றாம்வீ 
ழிருகா லுடையா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1819
வேலை ஞாலம் புகழொற்றி 

விளங்குந் தேவ ரணிகின்ற 
மாலை யாதென் றேனயன்மான் 

மாலை யகற்று மாலையென்றார் 
சோலை மலரன் றேயென்றேன் 

சோலை யேநாந் தொடுப்பதென 
வேல முறுவல் புரிகின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1820
உயிரு ளுறைவீர் திருவொற்றி 

யுடையீர் நீரென் மேற்பிடித்த 
வயிர மதனை விடுமென்றேன் 

வயிரி யலநீ மாதேயாஞ் 
செயிர தகற்றுன் முலையிடங்கொள் 

செல்வ னலகாண் டெளியென்றே 
யியல்கொண் முறுவல் புரிகின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ