1826
வான்றோய் பொழில்சூ ழொற்றியுளீர் 

வருந்தா தணைவே னோவென்றே 
னூன்றோ யுடற்கென் றார்தெரிய 

வுரைப்பீ ரென்றே னோவிதுதான் 
சான்றோ ருமது மரபோர்ந்து 

தரித்த பெயர்க்குத் தகாதென்றே 
யேன்றோர் மொழிதந் தருள்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1827
தீது தவிர்க்கு மொற்றியுளீர் 

செல்ல லறுப்ப தென்றென்றே 
னீது நமக்குத் தெரிந்ததென்றா 

ரிறையா மோவிங் கிதுவென்றே 
னோது மடியார் மனக்கங்கு 

லோட்டு நாமே யுணரன்றி 
யேது மிறையன் றென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1828
ஒண்கை மழுவோ டனலுடையீ 

ரொற்றி நகர்வா ழுத்தமர்நீர் 
வண்கை யொருமை நாதரென்றேன் 

வண்கைப் பன்மை நாதரென்றா 
ரெண்க ணடங்கா வதிசயங்கா 

ணென்றேன் பொருளன் றிவையதற்கென் 
றெண்சொன் மணிதந் தருள்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1829
ஒருவ ரெனவா ழொற்றியுளீ 

ருமக்கம் மனையுண் டோ வென்றே 
னிருவ ரொருபே ருடையவர்கா 

ணென்றா ரென்னென்றே னெம்பேர் 
மருவு மீறற் றயலகரம் 

வயங்கு மிகர மானதென்றே 
யிருவு மொழிதந் தருள்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1830
பேரா ரொற்றி யீரும்மைப் 

பெற்றா ரெவரென் றேனவர்தம் 
மேரார் பெயரின் முன்பினிரண் 

டிரண்டா மெழுத்தா ரென்றாரென் 
னேரா யுரைப்பீ ரென்றேனீ 

நெஞ்ச நெகிழ்ந்தா லுரைப்பாமென் 
றேரா யுரைசெய் தருள்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ