1836
புயப்பா லொற்றி யீரச்சம் 

போமோ வென்றே னாமென்றார் 
வயப்பா வலருக் கிறையானீர் 

வஞ்சிப் பாவிங் குரைத்ததென்றேன் 
வியப்பா நகையப் பாவெனும்பா 

வெண்பா கலிப்பா வுரைத்துமென்றே 
யியற்பான் மொழிதந் தருள்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1837
 தண்ணம் பொழில்சூ ழொற்றியுளீர் 

சங்கங் கையிற்சேர்த் திடுமென்றேன் 
றிண்ணம் பலமேல் வருங்கையிற் 

சேர்த்தோ முன்னர் தெரியென்றார் 
வண்ணம் பலவிம் மொழிக்கென்றேன் 

மடவா யுனது மொழிக்கென்றே 
யெண்ணங் கொளநின் றுரைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1838
உகஞ்சே ரொற்றி யூருடையீ 

ரொருமா தவரோ நீரென்றேன் 
முகஞ்சேர் வடிவே லிரண்டுடையாய் 

மும்மா தவர்நா மென்றுரைத்தார் 
சுகஞ்சேர்ந் திடுநும் மொழிக்கென்றேன் 

றோகா யுனது மொழிக்கென்றே 
யிகஞ்சேர் நயப்பா லுரைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1839
ஊரா மொற்றி யீராசை 

யுடையே னென்றே னெமக்கலது 
நேரா வழக்குத் தொடுக்கின்றாய் 

நினக்கே தென்றார் நீரெனக்குச் 
சேரா வணமீ தென்றேன்முன் 

சேர்த்தீ தெழுதித் தந்தவர்தாம் 
யாரார் மடவா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1840
வருத்தந் தவிரீ ரொற்றியுளீர் 

மனத்தி லகாத முண்டென்றே 
னிருத்தந் தொழுநம் மடியவரை 

நினைக்கின் றோரைக் காணினது 
வுருத்தன் பெயர்முன் னெழுத்திலக்க 

முற்றே மற்ற வெல்லையகன் 
றிருத்த லறியா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ