1846
முடியா வளஞ்சூ ழொற்றியுளீர் 

முடிமே லிருந்த தென்னென்றேன் 
கடியா வுள்ளங் கையின்முதலைக் 

கடிந்த தென்றார் கமலமென 
வடிவார் கரத்தி லென்னென்றேன் 

வரைந்த வதனீ றகன்றதென்றே 
யிடியா நயத்தி னகைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1847
ஒன்றும் பெருஞ்சீ ரொற்றிநக 

ருடையீர் யார்க்கு முணர்வரியீ 
ரென்றும் பெரியீர் நீர்வருதற் 

கென்ன நிமித்த மென்றேன்யான் 
றுன்றும் விசும்பே காணென்றார் 

சூதா முமது சொல்லென்றே 
னின்றுன் முலைதா னென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1848
வானார் வணங்கு மொற்றியுளீர் 

மதிவாழ் சடையீர் மரபிடைநீர் 
தானா ரென்றே னனிப்பள்ளித் 

தலைவ ரெனவே சாற்றினர்கா 
ணானா லொற்றி யிருமென்றே 

னாண்டே யிருந்து வந்தனஞ்சே 
யீனா தவணீ யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1849
பற்று முடித்தோர் புகழொற்றிப் 

பதியீர் நுமது பசுவினிடைக் 
கற்று முடித்த தென்னிருகைக் 

கன்று முழுதுங் காணென்றேன் 
மற்று முடித்த மாலையொடுன் 

மருங்குற் கலையுங் கற்றுமுடிந் 
திற்று முடித்த தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1850
வானங் கொடுப்பீர் திருவொற்றி 

வாழ்வீ ரன்று வந்தெனது 
மானங் கெடுத்தீ ரென்றுரைத்தேன் 

மாநன் றிஃதுன் மானன்றே 
யூனங் கலிக்குந் தவர்விட்டா 

ருலக மறியுங் கேட்டறிந்தே 
யீனந் தவிர்ப்பா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ