1851
ஞானம் படைத்த யோகியர்வாழ் 

நகரா மொற்றி நலத்தீர்மா 
லேனம் புடைத்தீ ரணையென்பீ 

ரென்னை யுவந்திப் பொழுதென்றே 
னூனந் தவிர்த்த மலர்வாயி 

னுள்ளே நகைசெய் திஃதுரைக்கே 
மீனம் புகன்றா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1852
கருமை யளவும் பொழிலொற்றிக் 

கணத்தீர் முனிவர் கலக்கமறப் 
பெருமை நடத்தி னீரென்றேன் 

பிள்ளை நடத்தி னானென்றார் 
தரும மலவிவ் விடையென்றேன் 

றரும விடையு முண்டென்பா 
லிருமை விழியா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1853
ஒசிய விடுகு மிடையாரை 

யொற்றி யிருந்தே மயக்குகின்ற 
வசியர் மிகநீ ரென்றேனெம் 

மகன்கா ணென்றார் வளர்காமப் 
பசிய தொடையுற் றேனென்றேன் 

பட்ட மவிழ்த்துக் காட்டுதியே 
லிசையக் காண்பே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1854
கலையா ளுடையீ ரொற்றிநின்றீர் 

காம மளித்தீர் களித்தணைவீர் 
மலையா ளுமது மனையென்றேன் 

மருவின் மலையா ளல்லளென்றா 
ரலையாண் மற்றை யவளென்றே 

னறியி னலையா ளல்லளுனை 
யிலையா மணைவ தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1855
சீலம் படைத்தீர் திருவொற்றித் 

தியாக ரேநீர் திண்மையிலோர் 
சூலம் படைத்தீ ரென்னென்றேன் 

றோன்று முலகுய்ந் திடவென்றா 
ராலங் களத்தீ ரென்றேனீ 

யாலம் வயிற்றா யன்றோநல் 
லேலங் குழலா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ