1856
ஞால நிகழும் புகழொற்றி 

நடத்தீர் நீர்தா னாட்டமுறும் 
பால ரலவோ வென்றேனைம் 

பாலர் பாலைப் பருவத்திற் 
சால மயல்கொண் டிடவருமோர் 

தனிமைப் பால ரியாமென்றே 
யேல முறுவல் புரிகின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1857
வண்மை தருவீ ரொற்றிநகர் 

வாழ்வீ ரென்னை மருவீரென் 
னுண்மை யறியீ ரென்றேன்யா 

முணர்ந்தே யகல நின்றதென்றார் 
கண்மை யிலரோ நீரென்றேன் 

களமை யுடையேங் கண்மையுற 
லெண்மை நீயே யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1858
தவந்தங் கியசீ ரொற்றிநகர் 

தனைப்போ னினைத்தென் மனையடைந்தீ 
ருவந்தென் மீதிற் றேவர்திரு 

வுள்ளந் திரும்பிற் றோவென்றேன் 
சிவந்தங் கிடநின் னுள்ளமெம்மேற் 

றிரும்பிற் றதனைத் தேர்ந்தன்றே 
யிவர்ந்திங் கணைந்தா மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1859
ஒன்னார் புரமூன் றெரிசெய்தீ 

ரொற்றி யுடையீ ரும்முடைய 
பொன்னார் சடைமேல் வெள்ளெருக்கம் 

பூவை மிலைந்தீ ரென்னென்றே 
னின்னா ரளகத் தணங்கேநீ 

நெட்டி மிலைந்தா யிதிலதுகீ 
ழென்னா ருலக ரென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1860
கனிமா னிதழி முலைச்சுவடு 

களித்தீ ரொற்றிக் காதலர்நீர் 
தனிமா னேந்தி யாமென்றேன் 

றடங்கண் மடந்தாய் நின்முகமும் 
பனிமா னேந்தி யாமென்றார் 

பரைமான் மருவி னீரென்றே 
னினிமான் மருவி யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ