1861
சிறியேன் றவமோ வெனைப்பெற்றார் 

செய்த தவமோ வீண்டடைந்தீ 
ரறியே னொற்றி யடிகேளிங் 

கடைந்த வாறென் னினைத்தென்றேன் 
பொறிநே ருனது பொற்கலையைப் 

பூவார் கலையாக் குறநினைத்தே 
யெறிவேல் விழியா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1862
அளிக்குங் குணத்தீர் திருவொற்றி 

யழக ரேநீ ரணிவேணி 
வெளிக்கொண் முடிமே லணிந்ததுதான் 

விளியா விளம்பத் திரமென்றேன் 
விளிக்கு மிளம்பத் திரமுமுடி 

மேலே மிலைந்தாம் விளங்கிழைநீ 
யெளிக்கொண் டுரையே லென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1863
வாசங் கமழு மலர்ப்பூங்கா 

வனஞ்சூ ழொற்றி மாநகரீர் 
நேசங் குறிப்ப தென்னென்றே 

னீயோ நாமோ வுரையென்றார் 
தேசம் புகழ்வீர் யானென்றேன் 

றிகழ்தைத் திரிதித் திரியேயா 
மேசங் குறிப்ப தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1864
பேசுங் கமலப் பெண்புகழும் 

பெண்மை யுடைய பெண்களெலாங் 
கூசும் படியிப் படியொற்றிக் 

கோவே வந்த தென்னென்றேன் 
மாசுந் தரிநீ யிப்படிக்கு 

மயங்கும் படிக்கு மாதருனை 
யேசும் படிக்கு மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1865
கொடியா லெயில்சூ ழொற்றியிடங் 

கொண்டீ ரடிகள் குருவுருவாம் 
படியா லடியி லிருந்தமறைப் 

பண்பை யுரைப்பீ ரென்றேனின் 
மடியா லடியி லிருந்தமறை 

மாண்பை வகுத்தா யெனிலதுநா 
மிடியா துரைப்பே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ