1866
என்னே ருளத்தி னமர்ந்தீர்நல் 

லெழிலா ரொற்றி யிடையிருந்தீ 
ரென்னே யடிகள் பலியேற்ற 

லேழ்மை யுடையீர் போலுமென்றே 
னின்னே கடலி னிடைநீபத் 

தேழ்மை யுடையாய் போலுமென 
வின்னே யங்கொண் டுரைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1867
நல்லார் மதிக்கு மொற்றியுளீர் 

நண்ணு முயிர்க டொறுநின்றீ 
ரெல்லா மறிவீ ரென்னுடைய 

விச்சை யறியீர் போலுமென்றேன் 
வல்லா யறிவின் மட்டொன்று 

மனமட் டொன்று வாய்மட்டொன் 
றெல்லா மறிந்தே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1868
மறிநீர்ச் சடையீர் சித்தெல்லாம் 

வல்லீ ரொற்றி மாநகரீர் 
பொறிசே ருமது புகழ்பலவிற் 

பொருந்துங் குணமே வேண்டுமென்றேன் 
குறிநே ரெமது விற்குணத்தின் 

குணத்தா யதனால் வேண்டுற்றா 
யெறிவேல் விழியா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1869
ஊரூ ரிருப்பீ ரொற்றிவைத்தீ 

ரூர்தான் வேறுண் டோ வென்றே 
னோரூர் வழக்கிற் கரியையிறை 

யுன்னி வினவு மூரொன்றோ 
பேரூர் தினையூர் பெரும்புலியூர் 

பிடவூர் கடவூர் முதலாக 
வேரூ ரனந்த மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1870
விழியொண் ணுதலீ ரொற்றியுளீர் 

வேதம் பிறவி யிலரென்றே 
மொழியு நுமைத்தான் வேயீன்ற 

முத்த ரெனலிங் கென்னென்றேன் 
பழியன் றணங்கே யவ்வேய்க்குப் 

படுமுத் தொருவித் தன்றதனா 
லிழியும் பிறப்போ வென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ