1871
விண்ணார் பொழில்சூ ழொற்றியுளீர் 

விளங்குந் தாம மிகுவாசத் 
தண்ணார் மலர்வே தனையொழிக்கத் 

தருதல் வேண்டு மெனக்கென்றேன் 
பண்ணார் மொழியா யுபகாரம் 

பண்ணாப் பகைவ ரேனுமிதை 
யெண்ணா ரெண்ணா ரென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1872
செம்பான் மொழியார் முன்னரெனைச் 

சேர்வீரென்கோ திருவொற்றி 
யம்பார் சடையீ ருமதாட 

லறியே னருளல் வேண்டுமென்றேன் 
வம்பார் முலையாய் காட்டுகின்றா 

மன்னும் பொன்னா ரம்பலத்தே 
யெம்பால் வாவென் றுரைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1873
மைக்கொண் மிடற்றீ ரூரொற்றி 

வைத்தீ ருண்டோ மனையென்றேன் 
கைக்க ணிறைந்த தனத்தினுந்தங் 

கண்ணி னிறைந்த கணவனையே 
துய்க்கு மடவார் விழைவரெனச் 

சொல்லும் வழக்கீ தறிந்திலையோ 
வெய்க்கு மிடையா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1874
ஆறு முகத்தார் தமையீன்ற 

வைந்து முகத்தா ரிவர்தமைநான் 
மாறு முகத்தார் போலொற்றி 

வைத்தீர் பதியை யென்னென்றே 
னாறு மலர்ப்பூங் குழனீயோ 

நாமோ வைத்த துன்மொழிமன் 
றேறு மொழியன் றென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1875
வள்ளன் மதியோர் புகழொற்றி 

வள்ளா லுமது மணிச்சடையின் 
வெள்ள மகண்மேற் பிள்ளைமதி 

விளங்க லழகீ தென்றேனின் 
னுள்ள முகத்தும் பிள்ளைமதி 

யொளிகொண் முகத்தும் பிள்ளைமதி 
யௌ;ள லுடையா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ