1881
விச்சைப் பெருமா னெனுமொற்றி 

விடங்கப் பெருமா னீர்முன்னம் 
பிச்சைப் பெருமா னின்றுமணப் 

பிள்ளைப் பெருமா னாமென்றே 
னச்சைப் பெறுநீ யம்மணப்பெண் 

ணாகி யிடையி லையங்கொள் 
ளிச்சைப் பெரும்பெண் ணென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1882
படையம் புயத்தோன் புகழொற்றிப் 

பதியீ ரரவப் பணிசுமந்தீர் 
புடையம் புயத்தி லென்றேன்செம் 

பொன்னே கொடையம் புயத்தினுநன் 
னடையம் புயத்துஞ் சுமந்தனைநீ 

நானா வரவப் பணிமற்று 
மிடையம் பகத்து மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1883
கூம்பா வொற்றி யூருடையீர் 

கொடும்பாம் பணிந்தீ ரென்னென்றே 
னோம்பா துரைக்கிற் பார்த்திடினுள் 

ளுன்னில் விடமேற் றுன்னிடைக்கீழ்ப் 
பாம்பா வதுவே கொடும்பாம்பெம் 

பணிப்பாம் பதுபோற் பாம்பலவென் 
றேம்பா நிற்ப விசைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1884
புயல்சூ ழொற்றி யுடையீரென் 

புடையென் குறித்தோ போந்ததென்றேன் 
கயல்சூழ் விழியாய் தனத்தவரைக் 

காண லிரப்போ ரெதற்கென்றார் 
மயல்சூழ் தனமிங் கிலையென்றேன் 

மறையா தெதிர்வைத் திலையென்ற 
லியல்சூ ழறமன் றென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1885
நடவாழ் வொற்றி யுடையீர்நீர் 

நாக மணிந்த தழகென்றேன் 
மடவா யதுநீர் நாகமென 

மதியே லயன்மான் மனனடுங்க 
விடவா யுமிழும் படநாகம் 

வேண்டிற்காண்டி யென்றேயென் 
னிடவா யருகே வருகின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ