1891
பங்கே ருகப்பூம் பணையொற்றிப் 

பதியீர் நடுவம் பரமென்னு 
மங்கே யாட்டுக் காலெடுத்தீ 

ரழகென் றேனவ் வம்பரமே 
லிங்கே யாட்டுத் தோலெடுத்தா 

யாமொன் றிரண்டு நீயென்றா 
லெங்கே நின்சொல் லென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1892
மாணப் புகழ்சே ரொற்றியுளீர் 

மன்றார் தகர வித்தைதனைக் 
காணற் கினிநான் செயலென்னே 

கருதி யுரைத்தல் வேண்டுமென்றேன் 
வேணச் சுறுமெல் லியலேயாம் 

விளம்பு மொழியவ் வித்தையுனக் 
கேணப் புகலு மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1893
நல்லா ரொற்றி யுடையீர்யா 

னடக்கோ வெறும்பூ வணையணைய 
வல்லா லவணும் முடன்வருகோ 

வணையா தவலத் துயர்துய்க்கோ 
செல்லா வென்சொன் நடவாதோ 

திருக்கூத் தெதுவோ வெனவிடைக 
ளெல்லா நடவா தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1894
ஆட்டுத் தலைவர் நீரொற்றி 

யழகீ ரதனாற் சிறுவிதிக்கோ 
ராட்டுத் தலைதந் தீரென்றே 

னன்றா லறவோ ரறம்புகல 
வாட்டுத் தலைமுன் கொண்டதனா 

லஃதே பின்ன ரளித்தாமென் 
றீட்டுத் தரமீந் தருள்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1895
ஒற்றிப் பெருமா னுமைவிழைந்தா 

ரூரில் வியப்பொன் றுண்டிரவிற் 
கொற்றக் கமலம் விரிந்தொருகீழ்க் 

குளத்தே குமுதங் குவிந்ததென்றேன் 
பொற்றைத் தனத்தீர் நுமைவிழைந்தார் 

புரத்தே மதியந் தேய்கின்ற 
தெற்றைத் தினத்து மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ