1896
இடஞ்சே ரொற்றி யுடையீர்நீ 

ரென்ன சாதி யினரென்றேன் 
தடஞ்சேர் முலையாய் நாந்திறலாண் 

சாதி நீபெண் சாதியென்றார் 
விடஞ்சேர் களத்தீர் நும்மொழிதான் 

வியப்பா மென்றே னயப்பானின் 
னிடஞ்சேர் மொழிதா னென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1897
உடையா ரென்பா ருமையொற்றி 

யுடையீர் பணந்தா னுடையீரோ 
நடையா யேற்கின் றீரென்றே 

னங்காய் நின்போ லொருபணத்தைக் 
கடையா ரெனக்கீழ் வைத்தருமை 

காட்டேம் பணிகொள் பணங்கோடி 
யிடையா துடையே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1898
என்னா ருயிர்க்குப் பெருந்துணையா 

மெங்கள் பெருமா னீரிருக்கு 
நன்னா டொற்றி யன்றோதா 

னவில வேண்டு மென்றுரைத்தேன் 
முன்னா ளொற்றி யெனினுமது 

மொழித லழகோ தாழ்தலுயர் 
விந்நா னிலத்துண் டென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1899
பெருந்தா ரணியோர் புகழொற்றிப் 

பெருமா னிவர்தம் முகநோக்கி 
யருந்தா வமுத மனையீரிங் 

கடுத்த பரிசே தறையுமென்றேன் 
வருந்தா திங்கே யருந்தமுத 

மனையா ளாக வாழ்வினொடு 
மிருந்தா யடைந்தே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1900
செம்மை வளஞ்சூ ழொற்றியுளீர்

திகழாக் கரித்தோ லுடுத்தீரே 
யும்மை விழைந்த மடவார்க 

ளுடுக்கக் கலையுண் டோ வென்றே 
னெம்மை யறியா யொருகலையோ 

விரண்டோ வனந்தங் கலைமெய்யி 
லிம்மை யுடையே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ