1906
கந்த வனஞ்சூ ழொற்றியுளீர் 

கண்மூன் றுடையீர் வியப்பென்றேன் 
வந்த வெமைத்தான் பிரிபோது 

மற்றை யவரைக் காண்போதுஞ் 
சந்த மிகுங்கண் ணிருமூன்றுந் 

தகுநான் கொன்றுந் தானடைந்தா 
யிந்த வியப்பென் னென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1907
  ஆழி விடையீர் திருவொற்றி 

யமர்ந்தீ ரிருவர்க் ககமகிழ்வான் 
வீழி யதனிற் படிக்காசு 

வேண்டி யளித்தீ ராமென்றேன் 
வீழி யதனிற் படிக்காசு 

வேண்டா தளித்தா யளவொன்றை 
யேழி லகற்றி யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1908
உற்ற விடத்தே பெருந்துணையா 

மொற்றிப் பெருமா னும்புகழைக் 
கற்ற விடத்தே முக்கனியுங் 

கரும்பு மமுதுங் கயவாவோ 
மற்ற விடச்சீ ரென்னென்றேன் 

மற்றை யுபய விடமுமுத 
லெற்ற விடமே யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1909
யான்செய் தவத்தின் பெரும்பயனே 

யென்னா ரமுதே யென்றுணையே 
வான்செ யரசே திருவொற்றி 

வள்ளால் வந்த தென்னென்றேன் 
மான்செய் விழிப்பெண் ணேநீயாண் 

வடிவா னதுகேட் டுள்ளம்வியந் 
தேன்கண் டிடவே யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1910
கருணைக் கடலே யென்னிரண்டு 

கண்ணே முக்கட் கரும்பேசெவ் 
வருணப் பொருப்பே வளரொற்றி 

வள்ளன் மணியே மகிழ்ந்தணையத் 
தருணப் பருவ மிஃதென்றேன் 

றவிரன் றெனக்காட் டியதுன்ற 
னிருணச் சளக மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ