1911
காவிக் களங்கொள் கனியேயென் 

கண்ணுண் மணியே யணியேயென் 
னாவித் துணையே திருவொற்றி 

யரசே யடைந்த தென்னென்றேன் 
பூவிற் பொலியுங் குழலாய்நீ 

பொன்னி னுயர்ந்தா யெனக்கேட்டுன் 
னீவைக் கருதி யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1912
கண்ணும் மனமுங் களிக்குமெழிற் 

கண்மூன் றுடையீர் கலையுடையீர் 
நண்ணுந் திருவா ழொற்றியுளீர் 

நடஞ்செய் வல்லீர் நீரென்றேன் 
வண்ண முடையாய் நின்றனைப்போன் 

மலர்வாய் நடஞ்செய் வல்லோமோ 
வெண்ண வியப்பா மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1913
தாங்கும் விடைமே லழகீரென் 

றன்னைக் கலந்துந் திருவொற்றி 
யோங்குந் தளியி லொளித்தீர்நீ 

ரொளிப்பில் வல்ல ராமென்றேன் 
வாங்கு நுதலாய் நீயுமெனை 

மருவிக் கலந்து மலர்த்தளியி 
லீங்கின் றொளித்தா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1914
அம்மை யடுத்த திருமேனி 

யழகீ ரொற்றி யணிநகரீ 
ரும்மை யடுத்தோர் மிகவாட்ட 

முறுத லழகோ வென்றுரைத்தேன் 
நம்மை யடுத்தாய் நமையடுத்தோர் 

நம்போ லுறுவ ரன்றெனிலே 
தெம்மை யடுத்த தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1915
உண்கண் மகிழ்வா லளிமிழற்று 

மொற்றி நகரீ ரொருமூன்று 
கண்க ளுடையீ ரென்காதல் 

கண்டு மிரங்கீ ரென்னென்றேன் 
பண்கொண் மொழியாய் நின்காதல் 

பன்னாண் சுவைசெய் பழம்போலு 
மெண்கொண் டிருந்த தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ