1916
வணங்கே ழிலங்குஞ் செஞ்சடையீர் 

வளஞ்சே ரொற்றி மாநகரீர் 
குணங்கேழ் மிடற்றோர் பாலிருளைக் 

கொண்டீர் கொள்கை யென்னென்றே 
னணங்கே யொருபா லன்றிநின்போ 

லைம்பா லிருள்கொண் டிடச்சற்று 
மிணங்கே மிணங்கே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1917
கரும்பி லினியீ ரென்னிரண்டு 

கண்க ளனையீர் கறைமிடற்றீர் 
பெரும்பை யணியீர் திருவொற்றிப் 

பெரியீ ரெதுநும் பெயரென்றே 
னரும்பண் முலையாய் பிறர்கேட்க 

வறைந்தா லளிப்பீ ரெனச்சூழ்வ 
ரிரும்பொ னிலையே யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1918
நிலையைத் தவறார் தொழுமொற்றி 

நிமலப் பெருமானீர்முன்ன 
மலையைச் சிலையாக் கொண்டீர்நும் 

மாவல் லபமற் புதமென்றேன் 
வலையத் தறியாச் சிறுவர்களு 

மலையைச் சிலையாக் கொள்வர்களீ 
திலையற் புதந்தா னென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1919
உதயச் சுடரே யனையீர்நல் 

லொற்றி யுடையீ ரென்னுடைய 
விதயத் தமர்ந்தீ ரென்னேயென் 

னெண்ண மறியீ ரோவென்றேன் 
சுதையிற் றிகழ்வா யறிந்தன்றோ 

துறந்து வெளிப்பட் டெதிரடைந்தா 
மிதையுற் றறிநீ யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1920
புரக்குங் குணத்தீர் திருவொற்றிப் 

புனித ரேநீர் போர்க்களிற்றை 
யுரக்குங் கலக்கம் பெறவுரித்தீ 

ருள்ளத் திரக்க மென்னென்றேன் 
கரக்கு மிடையாய் நீகளிற்றின் 

கன்றைக் கலக்கம் புரிந்தனைநின் 
னிரக்க மிதுவோ வென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ