1921
பதங்கூ றொற்றிப் பதியீர்நீர் 

பசுவி லேறும் பரிசதுதான் 
விதங்கூ றறத்தின் விதிதானோ 

விலக்கோ விளம்பல் வேண்டுமென்றே 
னிதங்கூ றிடுநற் பசுங்கன்றை 

நீயு மேறி யிடுகின்றா 
யிதங்கூ றிடுக வென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1922
யோக முடையார் புகழொற்றி 

யூரிற் பரம யோகியராந் 
தாக முடையா ரிவர்தமக்குத் 

தண்ணீர் தரநின் றனையழைத்தேன் 
போக முடையாய் புறத்தண்ணீர் 

புரிந்து விரும்பா மகத்தண்ணீ 
ரீக மகிழ்வி னென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1923
வளநீ ரொற்றி வாணரிவர் 

வந்தார் நின்றார் மாதேநா 
முளநீர்த் தாக மாற்றுறுநீ 

ருதவ வேண்டு மென்றார்நான் 
குளநீ ரொன்றே யுளதென்றேன் 

கொள்ளே மிடைமேற் கொளுமிந்த 
விளநீர் தருக வென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1924
மெய்ந்நீ ரொற்றி வாணரிவர் 

வெம்மை யுளநீர் வேண்டுமென்றா 
ரந்நீ ரிலைநீர் தண்ணீர்தா 

னருந்தி லாகா தோவென்றேன் 
முந்நீர் தனையை யனையீரிம் 

முதுநீ ருண்டு தலைக்கேறிற் 
றிந்நீர் காண்டி யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1925
சீலஞ் சேர்ந்த வொற்றியுளீர் 

சிறிதாம் பஞ்ச காலத்துங் 
கோலஞ் சார்ந்து பிச்சைகொளக் 

குறித்து வருவீ ரென்னென்றேன் 
காலம் போகும் வார்த்தைநிற்குங் 

கண்டா யிதுசொற் கடனாமோ 
வேலங் குழலா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ