1926
ஊற்றார் சடையீ ரொற்றியுளீ 

ரூரூ ரிரக்கத் துணிவுற்றீர் 
நீற்றால் விளங்குந் திருமேனி 

நேர்ந்திங் கிளைத்தீர் நீரென்றேன் 
சோற்றா லிளைத்தே மன்றுமது 

சொல்லா லிளைத்தே மின்றினிநா 
மேற்றா லிகழ்வே யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1927
நீரை விழுங்குஞ் சடையுடையீ 

ருளது நுமக்கு நீரூருந் 
தேரை விழுங்கும் பசுவென்றேன் 

செறிநின் கலைக்கு ளொன்றுளது 
காரை விழுங்கு மெமதுபசுக் 

கன்றின் றேரை நீர்த்தேரை 
யீர விழுங்கு மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1928
பொன்னேர் மணிமன் றுடையீர்நீர் 

புரிந்த தெதுவெம் புடையென்றே 
னின்னே யுரைத்தற் கஞ்சுதுமென் 

றாரென் னென்றே னியம்புதுமேன் 
மின்னே நினது நடைப்பகையா 

மிருகம் பறவை தமைக்குறிக்கு 
மென்னே யுரைப்ப தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1929
அடையார் புரஞ்செற் றம்பலத்தே 

யாடு மழகீ ரெண்பதிற்றுக் 
கடையா முடலின் றலைகொண்டீர் 

கரமொன் றினிலற் புதமென்றே 
னுடையாத் தலைமேற் றலையாக 

வுன்கை யீரைஞ் ஞூறுகொண்ட 
திடையா வளைக்கே யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ    
1930
தேவர்க் கரிய வானந்தத் 

திருத்தாண் டவஞ்செய் பெருமானீர் 
மேவக் குகுகு குகுகுவணி 

வேணி யுடையீ ராமென்றேன் 
தாவக் குகுகு குகுகுகுகுத் 

தாமே யைந்து விளங்கவணி 
யேவற் குணத்தா யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ