3221
பழுத்தலைநன் குணராதே பதியருளோ டூடிப்

பழுதுபுகன் றேன்கருணைப் பாங்கறியாப் படிறேன்
புழுத்தலையேன் புகன்றபிழை பொறுத்தருளல் வேண்டும்

புண்ணியர்தம் உள்ளகத்தே நண்ணியமெய்ப் பொருளே
கழுத்தலைநஞ் சணிந்தருளுங் கருணைநெடுங் கடலே

கால்மலர்என் தலைமீது தான்மலர அளித்தாய்
விழுத்தலைவர் போற்றமணி மன்றில்நடம் புரியும்

மெய்ம்மைஅறி வின்புருவாய் விளங்கியசற் குருவே   
3222
கையடைநன் கறியாதே கனஅருளோ டூடிக்

காசுபுகன் றேன்கருணைத் தேசறியாக் கடையேன்
பொய்யடியேன் புகன்றபிழை பொறுத்தருளல் வேண்டும்

புத்தமுதே சுத்தசுக பூரணசிற் சிவமே
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அகமகிழ்ந்து போற்றும்

அம்பலத்தே அருள்நடஞ்செய் செம்பவள மலையே
மெய்யடியர் உள்ளகத்தில் விளங்குகின்ற விளக்கே

வேதமுடி மீதிருந்த மேதகுசற் குருவே   
3223
திறப்படநன் குணராதே திருவருளோ டூடித்

தீமைபுகன் றேன்கருணைத் திறஞ்சிறிதுந் தெளியேன்
புறப்படிறேன் புகன்றபிழை பொறுத்தருளல் வேண்டும்

பூதமுதல் நாதவரைப் புணருவித்த புனிதா
உறப்படுமெய் உணர்வுடையார் உள்ளகத்தே விளங்கும்

உண்மையறி வானந்த உருவுடைய குருவே
சிறப்படைமா தவர்போற்றச் செம்பொன்மணிப் பொதுவில்

திருத்தொழில்ஐந் தியற்றுவிக்குந் திருநடநா யகனே   
3224
தேர்ந்துணர்ந்து தெளியாதே திருவருளோ டூடிச்

சிலபுகன்றேன் திருக்கருணைத் திறஞ்சிறிதுந் தெரியேன்
போந்தகனேன் புகன்றபிழை பொறுத்தருளல் வேண்டும்

போதாந்த மிசைவிளங்கு நாதாந்த விளக்கே
ஊர்ந்தபணக் கங்கணமே முதற்பணிகள் ஒளிர

உயர்பொதுவில் நடிக்கின்ற செயலுடைய பெருமான்
சார்ந்தவரை எவ்வகையுந் தாங்கிஅளிக் கின்ற

தயவுடைய பெருந்தலைமைத் தனிமுதல்எந் தாயே   
3225
ஒல்லும்வகை அறியாதே உன்னருளோ டூடி

ஊறுபுகன் றேன்துயரம் ஆறும்வகை உணரேன்
புல்லியனேன் புகன்றபிழை பொறுத்தருளல் வேண்டும்

பூதியணிந் தொளிர்கின்ற பொன்மேனிப் பெருமான்
சொல்லியலும் பொருளியலும் கடந்தபர நாதத்

துரியவெளிப் பொருளான பெரியநிலைப் பதியே
மெல்லியல்நற் சிவகாம வல்லிகண்டு மகிழ

விரியுமறை ஏத்தநடம் புரியும்அருள் இறையே   

திருச்சிற்றம்பலம்

--------------------------------------------------------------------------------

 ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை 
எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்