3371
சாவதென்றும் பிறப்பதென்றும் சாற்றுகின்ற 

பெரும்பாவம் தன்னை எண்ணி 
நோவதின்று புதிதன்றே என்றும்உள 

தால்இந்த நோவை நீக்கி 
ஈவதுமன் றிடைநடிப்போய் நின்னாலே 

ஆகும்மற்றை இறைவ ராலே 
ஆவதொன்றும் இல்லைஎன்றால் அந்தோஇச் 

சிறியேனால் ஆவ தென்னே   
3372
இசைத்திடவும் நினைத்திடவும் பெரிதரிதாம் 

தனித்தலைமை இறைவா உன்றன் 
நசைத்திடுபே ரருட்செயலால் அசைவதன்றி 

ஐந்தொழில்செய் நாத ராலும் 
தசைத்திடுபுன் துரும்பினையும் அகங்கரித்துத் 

தங்கள்சுதந் தரத்தால் இங்கே 
அசைத்திடற்கு முடியாதேல் அந்தோஇச் 

சிறியேனால் ஆவ தென்னே  
3373
கல்லாய மனத்தையும்ஓர் கணத்தினிலே 

கனிவித்துக் கருணை யாலே 
பல்லாரும் அதிசயிக்கப் பக்குவந்தந் 

தருட்பதமும் பாலிக் கின்றோய் 
எல்லாஞ்செய் வல்லோய்சிற் றம்பலத்தே 

ஆடல்இடு கின்றோய் நின்னால் 
அல்லால்ஒன் றாகாதேல் அந்தோஇச் 

சிறியேனால் ஆவ தென்னே    
3374
கரைசேரப் புரிந்தாலும் கடையேன்செய் 

குற்றமெலாம் கருதி மாயைத் 
திரைசேரப் புரிந்தாலும் திருவுளமே 

துணைஎனநான் சிந்தித் திங்கே 
உரைசேர இருத்தல்அன்றி உடையாய்என் 

உறவேஎன் உயிரே என்றன் 
அரைசேஎன் அம்மேஎன் அப்பாஇச் 

சிறியேனால் ஆவ தென்னே    
3375
இன்பேநன் றருளிஅருள் இயற்கையிலே 

வைத்தாலும் இங்கே என்னைத் 
துன்பேசெய் வித்தாலும் என்செய்வேன் 

நின்னருளே துணைஎன் றந்தோ 
என்பேதை மனமடங்கி இருப்பதன்றி 

எல்லாங்கண் டிருக்கும் என்றன் 
அன்பேஎன் அம்மேஎன் அப்பாஇச் 

சிறியேனால் ஆவ தென்னே    

திருச்சிற்றம்பலம் 

--------------------------------------------------------------------------------

 அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு
எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்