3576
எளியவர் விளைத்த நிலமெலாங் கவரும்

எண்ணமே பெரிதுளேன் புன்செய்க்
களியுணும் மனையில் சர்க்கரை கலந்து

காய்ச்சுபால் கேட்டுண்ட கடையேன்
துளியவர்க் குதவேன் விருப்பிலான் போலச்

சுவைபெறச் சுவைத்தநாக் குடையேன்
நளிர்எனச் சுழன்றேன் என்னினும் உனையே

நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே   
3577
கொலைபல புரிந்தே புலைநுகர்ந் திருந்தேன்

கோடுறு குரங்கினிற் குதித்தே
அலைதரு மனத்தேன் அறிவிலேன் எல்லாம்

அறிந்தவன் போல்பிறர்க் குரைத்தேன்
மலைவுறு சமய வலைஅகப் பட்டே

மயங்கிய மதியினேன் நல்லோர்
நலையல எனவே திரிந்தனன் எனினும்

நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே   
3578
ஈயெனப் பறந்தேன் எறும்பென உழன்றேன்

எட்டியே எனமிகத் தழைத்தேன்
பேயெனச் சுழன்றேன் பித்தனே எனவாய்ப்

பிதற்றொடும் ஊர்தொறும் பெயர்ந்தேன்
காயெனக் காய்த்தேன் கடையென நடந்தேன்

கல்லெனக் கிடந்தனன் குரைக்கும்
நாயெனத் திரிந்தேன் என்னினும் உனையே

நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே  
3579
ஒன்றியே உணவை உண்டுடல் பருத்த

ஊத்தையேன் நாத்தழும் புறவே
வென்றியே உரைத்து வினைகளே விளைத்த

வீணனேன் ஊர்தொறுஞ் சுழன்ற
பன்றியே அனையேன் கட்டுவார் அற்ற

பகடெனத் திரிகின்ற படிறேன்
நன்றியே அறியேன் என்னினும் உனையே

நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே   
3580
கவையெலாந் தவிர்ந்த வெறுமரம் அனையேன்

கள்ளனேன் கள்ளுண்ட கடியேன்
சுவையெலாம் விரும்பிச் சுழன்றதோர் கடையேன்

துட்டனேன் தீதெலாந் துணிந்தேன்
இவையெலாம் அந்நாள் உடையனோ அலனோ

இந்தநாள் இறைவநின் அருளால்
நவையெலாம் தவிர்ந்தேன் தூயனாய் நினையே

நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே   

திருச்சிற்றம்பலம்

--------------------------------------------------------------------------------

 ஆற்ற மாட்டாமை 
அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்