3586
எம்மே தகவும் உடையவர்தம் 

இதயத் தமர்ந்த இறையவனே 
இம்மே தினியில் எனைவருவித் 

திட்ட கருணை எம்மானே 
நம்மே லவர்க்கும் அறிவரிய 

நாதா என்னை நயந்தீன்ற 
அம்மே அப்பா இனிச்சிறிதும் 

ஆற்ற மாட்டேன்கண்டாயே    
3587
செப்பார் கலைகள் மொழிந்தபொருள் 

திறங்கள் அனைத்துந் தெரிந்துதெளிந் 
திப்பா ரிடைநின் புகழ்பாடு 

கின்ற பெரிய ரின்மொழிப்பாட் 
டொப்பாச் சிறியேன் புன்மொழிப்பாட் 

டெல்லாம் உவந்த உடையானே 
அப்பா அரசே இனிச்சிறிதும் 

ஆற்ற மாட்டேன் கண்டாயே    
3588
துப்பார் கனகப் பொதுவில்நடத் 

தொழிலால் உலகத் துயர்ஒழிக்கும் 
வைப்பாம் இறைவா சிவகாம 

வல்லிக் கிசைந்த மணவாளா 
ஒப்பார் உயர்ந்தார் இல்லாத 

ஒருவா எல்லாம் உடையானே 
அப்பா அரசே இனிச்சிறிதும் 

ஆற்ற மாட்டேன் கண்டாயே    
3589
ஒப்பா ருரைப்பார் நின்பெருமைக் 

கெனமா மறைகள் ஓலமிடும் 
துப்பார் வண்ணச் சுடரேமெய்ச் 

சோதிப் படிக வண்ணத்தாய் 
வெப்பா னவைதீர்த் தெனக்கமுத 

விருந்து புரிதல் வேண்டும்என்றன் 
அப்பா அரசே இனிச்சிறிதும் 

ஆற்ற மாட்டேன் கண்டாயே    
3590
வெப்பார் உள்ளக் கலக்கமெலாம் 

இற்றைப் பொழுதே விலக்கிஒழித் 
திப்பா ரிடைஎன் கருத்தின்வண்ணம் 

எல்லாம் விரைவின் ஈந்தருள்க 
ஒப்பால் உரைத்த தன்றுண்மை 

உரைத்தேன் கருணை உடையானே 
அப்பா அரசே இனிச்சிறிதும் 

ஆற்ற மாட்டேன் கண்டாயே   

திருச்சிற்றம்பலம் 

--------------------------------------------------------------------------------

 வாதனைக் கழிவு 
அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்