3596
தெரிந்த பெரியர்க் கருள்புரிதல் 

சிறப்பென் றுரைத்த தெய்வமறை 
திரிந்த சிறியர்க் கருள்புரிதல் 

சிறப்பிற் சிறப்பென் றுரைத்தனவே 
புரிந்தம் மறையைப் புகன்றவனும் 

நீயே என்றால் புண்ணியனே 
விரிந்த மனத்துச் சிறியேனுக் 

கிரங்கி அருளல் வேண்டாவோ    
3597
வேண்டார் உளரோ நின்னருளை 

மேலோ ரன்றிக் கீழோரும் 
ஈண்டார் வதற்கு வேண்டினரால் 

இன்று புதிதோ யான்வேண்டல் 
தூண்டா விளக்கே திருப்பொதுவிற் 

சோதி மணியே ஆறொடுமூன் 
றாண்டா வதிலே முன்னென்னை 

ஆண்டாய் கருணை அளித்தருளே   
3598
அருளே வடிவாம் அரசேநீ 

அருளா விடில்இவ் வடியேனுக் 
கிருளே தொலைய அருளளிப்பார் 

எவரே எல்லாம் வல்லோய்நின் 
பொருளேய் வடிவிற் கலைஒன்றே 

புறத்தும் அகத்தும் புணர்ந்தெங்குந் 
தெருளே யுறஎத் தலைவருக்குஞ் 

சிறந்த அருளாய்த் திகழ்வதுவே   
3599
திகழ்ந்தார் கின்ற திருப்பொதுவில் 

சிவமே நின்னைத் தெரிந்துகொண்டு
புகழ்ந்தார் தம்மைப் பொறுத்திடவும் 

புன்மை அறிவால் பொய்உரைத்தே 
இகழ்ந்தேன் தனைக்கீழ் வீழ்த்திடவும் 

என்னே புவிக்கிங் கிசைத்திலைநீ
அகழ்ந்தார் தமையும் பொறுக்கஎன 

அமைத்தாய் எல்லாம் அமைத்தாயே    
3600
எல்லாம் வகுத்தாய் எனக்கருளில் 

஡ரே தடுப்பார் எல்லாஞ்செய் 
வல்லான் வகுத்த வண்ணம்என 

மகிழ்வார் என்கண் மணியேஎன் 
சொல்லா னவையும் அணிந்துகொண்ட 

துரையே சோதித் திருப்பொதுவில் 
நல்லாய் கருணை நடத்தரசே 

தருணம் இதுநீ நயந்தருளே