3636
வண்ணம் வேறெனினும் வடிவுவே றெனினும் 

மன்னிய உண்மை ஒன்றென்றே 
எண்ணிய தல்லால் சச்சிதா னந்தத் 

திறையும்வே றெண்ணிய துண்டோ 
அண்ணல்நின் பாதம் அறியநான் அறியேன் 

அஞர்இனிச் சிறிதும்இங் காற்றேன் 
திண்ணமே நின்மேல் ஆணைஎன் தன்னைத் 

தெளிவித்துக் காப்பதுன் கடனே    
3637
ஊடல்செய் மதமும் சமயமும் இவற்றில் 

உற்றகற் பனைகளும் தவிர்ந்தேன் 
வாடல்செய் மனத்தால் கலங்கினேன் எனினும் 

மன்றினை மறந்ததிங் குண்டோ 
ஆடல்செய் பாதம் அறியநான் அறியேன் 

ஐயவோ சிறிதும்இங் காற்றேன் 
பாடல்செய் கின்றேன் படிக்கின்றேன் எனக்குப் 

பரிந்தருள் புரிவதுன் கடனே   
3638
உள்ளதே உள்ள திரண்டிலை எல்லாம் 

ஒருசிவ மயமென உணர்ந்தேன் 
கள்ளநேர் மனத்தால் கலங்கினேன் எனினும் 

கருத்தயல் கருதிய துண்டோ 
வள்ளலுன் பாதம் அறியநான் அறியேன் 

மயக்கினிச் சிறிதும்இங் காற்றேன் 
தௌ;ளமு தருளி மயக்கெலாம் தவிர்த்தே 

தெளிவித்தல் நின்கடன் சிவனே    
3639
எம்மத நிலையும் நின்னருள் நிலையில் 

இலங்குதல் அறிந்தனன் எல்லாம் 
சம்மதம் ஆக்கிக் கொள்கின்றேன் அல்லால் 

தனித்துவே றெண்ணிய துண்டோ 
செம்மலுன் பாதம் அறியநான் அறியேன் 

சிறிதும்இங் கினித்துயர் ஆற்றேன் 
இம்மதிக் கடியேன் குறித்தவா றுள்ள 

தியற்றுவ துன்கடன் எந்தாய்   
3640
அகம்புறம் மற்றை அகப்புறம் புறத்தே 

அடுத்திடும் புறப்புறம் நான்கில் 
இகந்ததும் இலைஓர் ஏகதே சத்தால் 

இறையும்இங் கெண்ணிய துண்டோ 
உகந்தநின் பாதம் அறியநான் அறியேன் 

உறுகணிங் கினிச்சிறி துந்தான் 
இகம்பெறல் ஆற்றேன் மயக்கெலாம் தவிர்த்திங் 

கென்னைஆண் டருள்வ துன்கடனே   

திருச்சிற்றம்பலம் 

--------------------------------------------------------------------------------

 கைம்மாறின்மை
அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்