3641
இழைஎலாம் விளங்கும் அம்மை இடங்கொள்நின் கருணை என்னும் 
மழைஎலாம் பொழிந்தென் உள்ள மயக்கெலாம் தவிர்த்து நான்செய் 
பிழைஎலாம் பொறுத்த உன்றன் பெருமைக்கென் புரிவேன் அந்தோ 
உழைஎலாம் இலங்குஞ் சோதி உயர்மணி மன்று ளானே   
3642
போதுதான் வீணே போக்கிப் புலையனேன் புரிந்த பொல்லாத் 
தீதுதான் பொறுத்த உன்றன் திருவருட் பெருமைக் கந்தோ 
ஏதுதான் புரிவேன் ஓகோ என்என்று புகழ்வேன் ஞான 
மாதுதான் இடங்கொண் டோ ங்க வயங்குமா மன்று ளானே   
3643
சிற்றறி வுடையன் ஆகித் தினந்தொறும் திரிந்து நான்செய் 
குற்றமும் குணமாக் கொண்ட குணப்பெருங் குன்றே என்னைப் 
பெற்றதா யுடனுற் றோங்கும் பெருமநின் பெருமை தன்னைக் 
கற்றறி வில்லேன் எந்தக் கணக்கறிந் துரைப்பேன் அந்தோ   
3644
மையரி நெடுங்க ணார்தம் வாழ்க்கையின் மயங்கி இங்கே 
பொய்யறி வுடையேன் செய்த புன்மைகள் பொறுத்தாட் கொண்டாய் 
ஐயறி வுடையார் போற்றும் அம்பலத் தரசே நின்சீர் 
மெய்யறி வறியேன் எந்த விளைவறிந் துரைப்பேன் அந்தோ    
3645
பேயினும் பெரியேன் செய்த பிழைகளுக் கெல்லை இல்லை 
ஆயினும் பொறுத்தாட் கொண்டாய் அம்பலத் தரசே என்றன் 
தாயினும் இனிய உன்றன் தண்அருட் பெருமை தன்னை 
நாயினுங் கடையேன் எந்த நலமறிந் துரைப்பேன் அந்தோ